Liraglutide01/09/2009

Liraglutide (Victoza, Novo Nordisk), добавен към metformin и сулфонилуреен препарат, води до значимо подобряване на гликемичния контрол и до понижаване на теглото в сравнение с плацебо и инсулин glargine, показаха резултатите от проучване, публикувани през октомври в списание Diabetologiа (1).

Намаляването на нивото гликирания хемоглобин (HbA1c) – първичен краен критерий за оценка на ефективността на медикамента – е сигнификантно по-голямо в сравнение с инсулин glargine (1.33% спрямо съответно 1.09%; -0.24% разлика; p=0.0015). В сравнение с плацебо, разликата е с 1.09% (p<0.0001).

В многоцентровото проучване LEAD-5 met+SU са участвали 581 пациенти с диабет тип 2 от 17 държави, които са поддържали преди това неадекватен гликемичен контрол (HbA1c 7.5-10%), въпреки прилаганата моно- или комбинирана терапия с metformin и сулфонилуреен препарат.

Участниците са били рандомизирани в паралелни групи (2:1:2) за период от 26 седмици на следните режими: liraglutide 1.8 mg еднократно дневно (n = 232), liraglutide плацебо (двойно-сляп принцип) (n = 115) и инсулин glargine (n = 234) (отворен принцип), всичките в комбинация с metformin (1 g два пъти дневно) и glimepiride (4 mg еднократно дневно).

Терапията с liraglutide е довела до по-голяма загуба на тегло – разлика с -1.39 kg в сравнение с плацебо (p=0.0001) и с -3.43 kg в сравнение с glargine (p<0.0001).

Лечението с Victoza е било свързано с понижаване на систолното артериално налягане (-4.0 mmHg) в сравнение с glargine (+0.5 mmHg; -4.5 mmHg разлика, p=0.0001), но не и в сравнение с плацебо (p=0.0791).

Честотата на хипогликемичните епизоди (големи, малки и симптоматични) е била 0.06, 1.2 и 1.0 събития/пациент/година в групата на liraglutide (спрямо 0, 1.3, 1.8 при терапия с glargine и 0, 1.0, 0.5 при контролите на плацебо).

Най-честото нежелано странично действие при лечението с Victoza е било гадене (14%).

Liraglutide e инкретинов миметик (аналог на глюкагон-подобния пептид-1). Инсулин glargine (A21Gly,B31Arg,B32Arg човешки инсулин) е дългодействащ инсулинов аналог.

И двете антидиабетни средства се инжектират подкожно еднократно дневно.

Използван източник:

1. Russell-Jones D., Vaag A., Schmitz O., еt al on behalf of the Liraglutide Effect and Action in Diabetes 5 (LEAD-5) met+SU Study Group. Liraglutide vs insulin glargine and placebo in combination with metformin and sulfonylurea therapy in type 2 diabetes mellitus (LEAD-5 met+SU): a randomised controlled trial. Diabetologia 2009, 52 (10): 2046-2055 http://www.diabetologia-journal.org