Левокамерна диастолна дисфункция – прогностичен фактор при ОМИ01/09/2009

Тежката левокамерна диастолна дисфункция след остър миокарден инфаркт (ОМИ) е единственият ехокардиографски предиктор за рехоспитализация до една година след острия коронарен инцидент, показаха резултатите от проспективно проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Рутинното определяне на диастолната функция по време на болничния престой по повод на ОМИ може да се използва за допълнителна прогностична рискова стратификация на тези болни, е основният извод на авторите.

Данните са от ехокардиографско изследване на 190 пациенти, постъпили на болнично лечение по повод на ОМИ. Оценени са били левокамерната фракцията на изтласкване (ЛКФИ), индексът за движение на сърдечната стена (wall motion score index – WMSI)* и диастолната функция (ДФ)**.

При 39 пациенти е установена нормална ДФ. Случаите с левокамерна диастолна дисфункция (ДД) са били разделени на четири групи в зависимост от тежестта на нарушението: лека ДД – 90, умерена ДД – 43 и тежка ДД – 18 болни.

При едногодишното проследяване – 78 болни (41%) са били рехоспитализирани един или повече пъти. 78% от тях са били с тежка ЛК диастолна дисфункция, 37% – с умерена ДД и 30% – с нормална ДФ (p=0.0052).

При мултивариантния анализ наличието на тежка ДД е единственият ехокардиографски предиктор за рехоспитализация при пациентите, преживяли ОМИ – 3.31 пъти по-голяма вероятност за период от една година след коронарния инцидент. (ЗВ)

* WMSI се базира на сегментен ехографски модел на ЛК. Движението на отделните сегменти се определя в точки: 0 – нормално, 1 – хипокинезия, 2 – акинезия, 3 – дискинезия. WMSI се изчислява, като полученият сбор се раздели на броя на изследваните сегменти.

** ДФ на ЛК се оценява чрез пулсиращ Доплер с пробен обем на върха на платната на митралната клапа. Измерват се Е/А съотношението (Е – бързо диастолно пълнене, А – диастолно пълнене по време на предсърдната контракция) – норма 1.1 до 1.5; децелерационно време (160 до 240 msec); времето на изоволуметрична контракция в msec (76+/-13 след 40-годишна възраст, 69+/-12 преди 40 години).

Използван източник:

1. Khumri T., Reid K., Kosiborod M., Spertus J., Main M. Usefulness of left ventricular diastolic dysfunction as a predictor of one-year rehospitalization in survivors of acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2009; 103:17-21 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19101223?dopt=Abstract