Лесен и точен клиничен индекс01/09/2009

Лесен и точен клиничен индекс може да се използва за прогнозиране на опасността от вътреболнична смърт при пациентите с тежък остър панкреатит, показаха резултатите от голямо, популационно-базирано проучване, публикувани в списание Gut (1).

„Идентифицирането на случаите с висок риск за смърт в хода на острия панкреатит (AP) е важна стъпка за подобряване на тяхната прогноза“, смятат авторите. Настоящите методи, използвани за стратификация на риска при AP, имат важни ограничения.

За разработване на точковата система са били използвани данните при 17 992 случая на остър панкреатит, лекувани в 212 болници през периода 2000-2001 година, а нейната точност като предиктор на смъртност е била тествана при 18 256 случая, лекувани в 177 през периода 2004-2005 година.

Авторите са установили, че пет променливи величини са предиктори на повишена вътреболнична смъртност, всяка от които носи по една точка, ако е налице през първите 24 часа след възникването на АР:

1. повишаване на азота в кръвната уреа (BUN) над 25 mg/dl (8.9 mmol/l)

2. нарушен ментален статус

3. синдром на системен инфламаторен отговор (systemic inflammatory response syndrome – SIRS)*

4. възраст над 60 години

5. наличие на плеврален излив

Леталитетът е бил под 1% в групата без нито един от тези показатели и над 20% при случаите с най-висок скор.

„Системата позволява пациентите с АР да бъдат стратифицирани още през първите 24 часа след хоспитализацията и да бъдат идентифицирани случаите с повишен риск за смърт още преди развитието на (мулти)органна недостатъчност, смятат авторите.

„Новият индекс е важна крачка за разширяване на диагностичните възможности при остър панкреатит“, коментира авторът на придружаваща статия в същия брой на списанието (2). Той е много лесен за използване в клиничната практика.

Пациентите с тежък АР се нуждаят от интензивни грижи и комплексни интервенции. Тежестта на АР се определя от механизма на „двойния удар” – начална фаза, доминирана от синдрома на системен инфламаторен отговор, като често след подобряване на състоянието настъпва повторно влошаване, дължащо се главно на вторичните септични усложнения като инфектирана некроза или псевдокисти. (ДЯ)

* SIRS се дефинира като наличие на два или повече от следните показатели:

– температура над 38°C или под 36 C

– сърдечна честота на 90 удара в минута

– дихателна честота над 20 вдишвания в минута или ниво на PaCO2 под 32 mm Hg

– отклонения в броя на левкоцитите (>12 000/mcl или 10%)

Тази дефиниция е въведена през 1992 година от American College of Chest Physicians (ACCP) и Society of Critical Care Medicine (SCCM). Причините за синдрома са неспецифични. Може да се дължи на исхемия, инфекция, травма, възпаление или комбинация от фактори. За допълнителна информация: http://emedicine.medscape.com/article/168943-overview

Използвани източници:

1. Wu В., Johannes R., Sun X. et al. The early prediction of mortality in acute pancreatitis: a large population-based study. Gut 2009;57:1698-1703 http://gut.bmj.com

2. Layer Р. Simple index on the day of admission which predicts outcome in acute pancreatitis. Gut 2008;57:1645-1646