Кортикостероиди при майката не повишават АН и миокардната хипертрофия при новородените01/09/2009

Повторното пренатално приложение на кортикостероидна (КС) профилактика при майката, поради риск за преждевременно раждане, не води до повишено артериално налягане (АН) нито до миокардна хипертрофия при новородените, показаха резултатите от рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

“Натрупват се все повече данни, че повторното приложение на КС при бременни, които са с повишен риск за преждевременно раждане повече от една седмица след профилактичен курс с КС, има благоприятен ефект върху дихателната функция на новородените, без сигнификантно да повлиява растежа и нервнопсихическото развитие до двегодишна възраст,” отбелязват авторите на проучването.

Редукцията на риска за респираторен дистрес синдром, интравентрикуларни хеморагии и неонатална смърт чрез КС профилактика са добре известни, но данните за страничните ефекти на тази група медикаменти върху стойностите на АН и дебелината на камерните стени при новородените са все още недостатъчни.

В изследването, проведено в Нова Зеландия, са включени 120 бременни жени с едноплодна, двуплодна или триплодна бременност, по-малка от 32 гестационна седмица (средно 27.1 г.с.). Те са получавали КС седем или повече дни. Поради персистиране на риска за преждевременно раждане, бременните са рандомизирани да получават всяка седмица 11.4 mg betamethasone (58 жени) или плацебо.

От проучването са изключени жените с: хориоамнионит; във втори период на раждането; бременните, които получават КС по други причини; както и тези, чиито фетуси са с белодробна зрялост. Средно 75% от ражданията са били чрез Цезарово сечение, а 3% от новородените са екзитирали преди изписване от болницата. При 75 от бебетата е приложено плацебо, а при 70 – повторни курсове КС. Събрани са данни за 77.5% от новородените, чиито майки са участвали в проучването.

АН е измервано с монитор в покой, през първата седмица всекидневно, а след това – един път седмично (между 8 и 12 часа) до четвъртата седмица след раждането или до изписването от болницата. Използвана е средната стойност на три последователни измервания.

Дебелината на междукамерния септум и на задната левокамерна стена (ЗСЛК) в диастола на 145 родени от тези 120 жени бебета са измерени в рамките на 48 до 72 часа след раждането. Измерванията са осъществени от един изследовател чрез едноразмерна ехокардиография по време на три сърдечни цикъла.

Резултати:

– Няма съществена разлика в стойностите на систолното и диастолното АН между групата с betamethasone и тази с плацебо

– При сходен процент от новородените от двете групи измереното АН на първия ден е било на 95-ия персантил

– Не е установена разлика в дебелините на септума и на ЗСЛК между двете групи

– Съответно при 24 и 32% от новородените дебелината на септума и на ЗСЛК са над 95-ия персантил, но резултатите са сходни, както при приложение на betamethasone, така и при плацебо (ЗВ)

Използван източник:

1. Mildenhall L., Battin M., Bevan C. et al. Repeat prenatal corticosteroid doses do not alter neonatal blood pressure or myocardial thickness: randomized, controlled trial. Pediatrics 2009; 123: e646-652.http://pediatrics.aappublications.org