Комбинацията ARB/ACE инхибитор не се препоръчва при застойна СН01/09/2009

При пациенти със застойна сърдечна недостатъчност (СН) не се препоръчва да се прилагат комбинирано ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) и ACE инхибитор, тъй като ползите не надхвърлят рисковете, показаха резултатите от нов мета-анализ, представен през септември по време на тазгодишния конгрес на European Society of Cardiology (ESC 2009) в Барселона, Испания.

Комбинацията ARB/ACE инхибитор намалява честотата на хоспитализациите при СН, но не повлиява смъртността, както и е свързана с повече нежелани странични действия като хиперкалиемия, влошаване на бъбречната функция (близо два пъти по-висок риск и за двете) и симптоматична хипотензия. Освен това, тя има и по-висока цена.

В мета-нализа са включени данните от осем рандомизирани контролирани проучвания, включително RESOLVD, ValHeFT, CHARM-Added и VALIANT, в които са сравнени ефектите от комбинацията ACE инхибитор и ARB спрямо самостоятелното прилагане на ACE инхибитор. В тях са участвали над 18 000 пациенти, като средният период на проследяване е най-малко шест месеца.

Обобщените резултати показват, че комбинираната терапия с ARB и ACE инхибитор не понижава смъртността при пациентите със СН, като единствената полза от нея е да намалява честотата на хоспитализациите поради влошаване на СН с 19% (р=0.04). Въпреки това, подобна терапия води до увеличение на нежеланите странични действия, което в крайна сметка не редуцира хоспитализациите като цяло.

Комбинираното прилагане на ARB и ACE инхибитор трябва да се избягва при пациентите със СН, тъй като налага внимателно следене на артериалното налягане и на нивата на серумния креатинин. (ДЯ)