Флуорохинолоните01/09/2009

Флуорохинолоните могат да водят до диплопия при някои пациенти, която вероятно се дължи на тендинит на извъночните мускули (1).

До момента са докладвани 171 случая (91 от тях жени), при които е наблюдавана появата на диплопия, свързана с прилагането на различни флуорохинолони в препоръчваните дневни дози.

Средното време от употребата на флуорохинолона и възникването на диплопията е 9.6 дни. Тендинит е бил установен при 17 от пациентите.

Лечението е било преустановено при 53 случая, след което при всичките е наблюдавано пълно обратно развитие на диплопията.

Клиницистите трябва да бъдат наясно за описаното нежелано странично действие, свързано с приложението на флуорохинолони. При появата на диплопия, техният прием трябва да се преустанови.

Използван източник:

1. Fraunfelder F. Diplopia and fluoroquinolone. Ophthalmology 2009, 116 (9): 1814-1817 http://www.aaojournal.org