Еtanercept ефективен при ювенилен идиопатичен артрит01/09/2009
Блокерът на туморния некротичен фактор alpha (TNF аlpha) etanercept* е ефективен и безопасен при ювенилен идиопатичен артрит, дори и с по-голямо ангажиране на другите органи при заболяването, показаха резултатите от проучване на Prince и сътр., публикувани в списание Annals of Rheumatic Disease (1). Максималният ефект на медикамента настъпва през първите три месеца от лечението, като продължава за дълъг период от време при повечето пациенти – до 75 месеца, твърдят авторите. Блокирането на TNF аlpha като метод на лечение на този вид артрит се наложи като терапия през последните години. Etanercept е най-често прилаганият медикамент от тази група, който се свързва с TNF alpha и beta рецепторите на повърхността на клетките и по този начин блокира компетитивно действието на туморния некротичен фактор. По данни на Lovell и сътр., освен първоначалния си положителен ефект, лекарството е безопасно и ефективно и в следващите четири години. Въпреки тези данни, неговото действие не е е изследвано при отделните форми на ювенилния артрит (2), като в останалите проучвания по темата пациентите са били малко на брой или не са проследявани за достатъчно дълъг период. В настоящото проучване авторите изследват дългосрочния ефект на медикамента etanercept при популация с различни форми на ювенилен идиопатичен артрит. Анализът е проведен при 146 пациенти, при които е било назначено лечение с etanercept. Активността на заболяването е изследвана със започване на проучването, на третия месец и всяка година след това, според критериите на Американската колегия по ревматология (ACR) за подобрение на заболяването с 30%, 50% и 70%. Отделните подтипове на артрита са класифицирани като: системен - 27%; полиартикуларен, позитивен на ревматоиден фактор - 8%; полиартикуларен, негативен на ревматоиден фактор - 38%; олигоартикуларен - 19%; свързан с ентезит - 3% и псориатичен - 5%. След провеждане на лечението, при 53 болни е регистрирана пълна ремисия на заболяването, като адювантна терапия не е била необходима при 43. Въпреки, че пациентите със системно засягане не са отговорили на първоначалната терапия с etanercept (сравненени с другите подтипове) дългосрочният ефект е бил сходен. Страничните действия са били с ниска честота (0.029 за пациент-година). (ОИ) * Enbrel (etanercept) на Wyeth е разрешен за употреба от EMEA при възрастни с умерен до тежък плакатен псориазис, които не са отговорили или имат противопоказания, или са с непоносимост към другите видове системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат и PUVA. Представител на Wyeth за България е PharmaSwiss Bulgaria (Фармасуис). Медикаментът е показан отново при възрастни с псориатричен артрит – активен и прогресиращ, когато отговорът към предишна модифицираща заболяването антиревматична терапия е недостатъчен. Той е одобрен да се използва и при ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит и анкилозиращ спондилит. Еtanercept представлява рецептор р75 Fc фузионен протеин на човешкия туморен некротизиращ фактор (TNF-alpha), получен чрез рекомбинантна ДНК технология в експресираща система от бозайник (яйчник на китайски хамстер). Той е анти-TNF-alpha биологичен модулатор Използвани източници: 1. Prince F., Twilt M., ten Cate R. et al. Long-term follow-up on effectiveness and safety of etanercept in juvenile idiopathic arthritis: the Dutch national register. Ann Rheum Dis 2009; 68: 635-641 www.ard.bmj.com/current.dtl 2. Lovell D., Giannini E., Reiff A. et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. N Engl J Med 2000; 342:763–769 www.nejm.content.org