Ефект на антибиотичното лечение на острия отит при децата върху честотата на мастоидит01/09/2009

Антибиотичното лечение на острия отитис медиа (acute otitis media) в детска възраст намалява риска за развитието на последващ мастоидит наполовина, но прилагането на антимикробни средства при всички деца с остър отит може да създаде по-сериозни проблеми с бактериалнатата резистентност, според авторите на британско ретроспективно, кохортно проучване, резултатите от което бяха публикувани в списание Pediatrics (1).

За да бъде избегнат един случай на мастоидит, е необходимо много голяма група педиатрични пациенти (над 4800) да получават антибактериална терапия поради остър отит на средното ухо, сочат данните от анализа.

Британските изследователи са си поставили за цел да оценят честотата на мастоидит в детската популация, връзката му с предшестващ остър отит (в рамките на три месеца преди това) и дали назначаването на антибиотици от лекарите в първичната здравна мрежа при деца с остър отит води до превенция на мастоидита.

Изследването обхваща периода 1990-2006 година и в него са включени 2 622 348 деца на възраст от три месеца до 15 години (използвана е базата данни на общопрактикуващите лекари във Великобритания).

Резултати:

– Регистрирани са общо 854 случая на мастоидит, от които само една трета (35.7%) са имали анамнестични данни за предшестващ остър отит, при който в повечето случаи не е осъществена консултация с личния лекар

– Честотата на мастоидита се е запазила стабилна за 16-годишния период на проследяване (около 1.2 случая на 10 000 деца-години), въпреки че изписването на антибиотици е намаляло с около 50% по същото това време

– Честотата на мастоидита се увеличава с възрастта, като приложението на антибиотици намалява епизодите наполовина – 1.8/10 000 случая след антибактериално лечение спрямо 3.8/10 000 без такова лечение

– За да се предотврати възникването на мастоидит при едно дете, 4831 случая с остър отит трябва да бъдат лекувани с антибиотици в първичната здравна мрежа

– Ако епизодите на остър отит медиа при децата не се лекуват с антибактериални средства, това би довело до 738 775 по-малко рецепти за една година за сметка на 255 допълнителни случая на мастоидит

Въпреки че мастоидитът* е сериозно заболяване, повечето пациенти се възстановяват без усложнения след мастоидектомия и парентерално антибиотично лечение. Прилагането на антимикробни средства при всички деца с остър отит може да доведе до увеличаване на бактериалната резистентност.

Най-често епизодите на остър отит са с вирусна етиология и са саомограничаващи се. Важно е клиницистите да избягват ненужното антибиотично лечение след внимателна преценка на риска за възможни бактериални усложнения. (ЗВ)

* Мастоидитът е рядко усложнение на острия отит (честота 0.004% от случаите с остър отит). Най-често изолираният патоген е Streptococcus pneumoniae (25%). Други причинители са: група А бета-хемолитични streptococci, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa.

Haemophilus influenzae, който е чест причинител на остър отит, се изолира много по-рядко при мастоидит. Gram-негативни микроорганизми водят до по-тежки форми на мастоидит.

Използван източник:

1. Thompson P., Gilbert R., Long P. et al. Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: a retrospective cohort study using the United Kingdom General practice research database. Pediatrics 2009; 123: 424 – 430 http://pediatrics.aappublications.org