Добавките с натриев бикарбонат01/09/2009

Добавките с натриев бикарбонат (NaHCO3) могат да забавят прогресирането на бъбречната недостатъчност до терминален стадий (нужда от диализа) при пациенти с хронично бъбречно заболяване, показаха резултатите от рандомизирано отворено проучване, публикувани през септември в Journal of the American Society of Nephrology (1).

Метаболитната ацидоза, дължаща се на ниска плазмена концентрация на бикарбонат (HCO3-), e често усложнение при пациентите с хронично бъбречно увреждане, особено при случаите със скорост на гломерулна филтрация под 30 ml/min.

В проучването са участвали 134 болни с креатининов клирънс (CrCl) 15-30 ml/min/1.73 m2 и серумни нива на бикарбонат 16-20 mcmol/l. То е проведено с цел да оцени дали всекидневният прием на натриев бикарбонат (1.82+/-0.08 g/ден) за период от две години забавя прогресирането на хроничната бъбречна недостатъчност в сравнение със стандартното лечение.

Данните показват, че хранителните добавки с NaHCO3 са довели до значимо по-бавно намаляване на CrCl в сравнение с контролната група.

Бързо напредване на бъбречното увреждане (намаляване на CrCl с повече от 3 ml/min/1.73 m2/година) е било установено при 9% от пациентите, получавaли натриев бикарбонат, в сравнение с 45% от останалите (-85%, р<0.0001).

В групата на бикарбонат – 6.5% са развили терминална бъбречна недостатъчност (CrCl<10 ml/min), налагаща диализа, в сравнение с 33% от контролите (-67%, р<0.001).

При пациентите на активно лечение са били регистрирани и други положителни промени като повишаване на серумните нива на албумин, понижаване на нивата на калий (р<0.05) и подобряване на азотния баланс.

Приемът на хранителни добавки с бикарбонат не е бил свързан с промени в артериалното налягане.

Това е евтина и лесна стратегия за благоприятно повлияване на първичните и вторичните крайни резултати при пациенти с хронично бъбречно заболяване и ниски плазмени нива на HCO3-, смятат авторите на проучването.

Използван източник:

1. de Brito-Ashurst I., Varagunam M., Raftery M., Yaqoob M. Bicarbonate supplementation slows progression of CKD and improves nutritional status. J Am Soc Nephrol 2009, 20: 2075-2084 http://jasn.asnjournals.org