Tigecycline е ефективен при тежки резистентни Clostridium difficile инфекции01/08/2009
Венозният tigecycline* е подходяща алтернатива за тежки резистентни Clostridium difficile** инфекции в случаите, при които стандартната терапия с metronidazol и vancomycin е неефективна, според съобщение на д-р Bjorn Herpers и сътр. от St. Antonius Hospital, Nieuwegein, Холандия, публикувани в списание Clinical Infectious Diseases (1). През последните години честотата на инфекциите, причинени от Clostridium difficile, в Европа и САЩ непрекъснато нараства с появата на нови хипервирулентни щамове, които предизвикват по-тежки форми на заболяването, по-голяма вероятност за рецидиви и резистентност към стандарното лечение. Авторите описват четирима пациенти с резистентна Clostridium difficile инфекция, протичаща с фебрилитет, симптоми на тежък колит, с наличие на екстремна левкоцитоза, хипоалбуминемия и повишени креатининови и лактатни нива. При трима от болните лечението с tigecycline е било включено след неповлияване на заболяването от стандартната антибиотична терапия, при един tigecycline е използван като медикамент на първи избор. Приложението на tigecycline е довело до подобряване на състоянието на пациентите в рамките на една седмица от започването му, като не са били наблюдавани рецидиви на инфекцията и не са били необходими допълнителни хирургични интервенции. Изследователите заключават, че tigecycline е „подходяща алтернатива за лечение на тежки резистентни Clostridium difficile инфекции“. Антибактериалният медикамент tigecycline е представител на глицилциклините, полусинтетични производни на тетрациклините. Механизмът на действието им включва блокиране на процеса на транслация и възпрепятстване на белтъчния синтез чрез свързване с 30S субединицата на рибозомите (2). Tigecyclineе показан за лечение на тежки, усложнени инфекции на кожата и меките тъкани, предизвикани от S. aureus (включително и метицилин-резистентни щамове), Str. рyogenes, E. foecalis, E.coli, както и усложнени интраабдоминални инфекции, причинени от Clostridium,E. foecalis, E.coli, Bacteroides, Klebsiella, S. aureus, Str. рyogenes. Медикаментът се прилага венозно в начална доза 100 mg, последвана от 50 mg на всеки 12 часа за пет до 14 дни в зависимост от състоянието на пациента и тежестта на инфекцията. (КД) * Tygacil на Wyeth е одобрен за приложение от ЕМЕА в страните на европейския континент през 2006 ** За допълнителна информация: Clostridium difficile инфекции след хирургична интервенция. МD, Февруари 2009 http://mbd.protos.bg Изпoлзвани източници: 1. Herpers B., Vlaminckx B., Burkhardt O. et al. Intravenous tigecycline as adjunctive or alternative therapy for severe refractory Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis 2009; 48: 1732-1735 www.journals.uchicago.edu 2. Тygacil www.wyeth.com/hcp/tygacil