Статините намаляват риска за инсулт01/08/2009

Липидопонижаващата терапия със статини намалява честотата на инсулт (първоначален или рецидив), показаха данни от мащабен мета-анализ върху 165 000 пациенти, публикуван през май в списание Lancet Neurology (1).

Всяка редукция на LDL с 1 mmol/l намалява с 21.1% относителния риск за инсулт (р=0.009).

Наличните данни сочат слаба или незначителна връзка между стойностите на холестерола и риска за инсулт, но това най-вероятно се дължи на използването на нивата на общия холестерол, а не на отделните липидни фракции.

Терапията със статини е важна за превенцията, тъй като намалява риска за инсулт при високорискови групи и при пациенти с некардиоемболична патология или транзиторни исхемични атаки (TIA). За вторична превенция, указанията на European Stroke Organisation препоръчват таргетни нива на LDL<3.9 mmol/l и промяна в начина на живот.

Новият мета-анализ включва данните от 24 клинични изследвания, сред които резултати от наскоро завършилите проучвания SEARCH, JUPITER, SPARCL, TNT, IDEAL, PROVE-IT и HPS. По-голямата част от тях са за първична превенция на инсулт, SPARCLE – за вторична превенция, а HPS, LIPID и CARE включват болни с предходно сърдечносъдово заболяване.

Резултатите показват, че терапията със статини е намалила общата честота на инсулт с 18% (р<0.0001) и риска за фатален инсулт с 13% (р<0.10). По отношение на вторичната превенция, намалението на нивата на LDL е редуцирало съществено риска за повторен инсулт и значими сърдечносъдови събития (р=0.002). Ефектът от терапията не се е повлиял от разликата в половете или във възрастта над и под 65 години.

Като цяло, рискът за хеморагичен инсулт не е бил увеличен, което е в контраст с резултатите от SPARCL и HPS, които сочат повишен риск за хеморагичен инсулт при вторична превенция със статини. Въпреки това, авторите препоръчват внимателно обсъждане на приложението на статини при болни с предходен мозъчен кръвоизлив.

Ефектите от намалението на триглицеридите и увеличението на HDL при тази група пациенти все още са неясни, както са неуточнени и евентуалните предимства от понижението на LDL<1.8 mmol/l. Отговори на тези въпроси може да даде провежданото в момента проучване Treat Stroke to Target, което обхваща 3000 болни с инсулт проследени за период от три години. (ИТ)

Изводите за клиничната практика:

– липидопонижаващата терапия със статини е води до сигнификантно намаление на риска за инсулт (но не и за фатален инсулт)

– статините са свързани с намален риск за кардиоемболичен инсулт и сърдечносъдови събития

Използван източник:

1. Amarenco P. et Labreuche J. Lipid management in the prevention of stroke: Review and updated meta-analysis of statins for stroke prevention. Lancet Neurol 2009; 8:453-463 http://www.thelancet.com