Rituximab подобрява общата преживяемост при фоликулярен лимфом01/08/2009

Поддържащата терапия с rituximab (MabThera)* удължава значимо общата преживяемост при пациенти с фоликулярен лимфом в сравнение с назначаване на лечение с медикамента при прогресиране на болестта, показа систематичен обзор и мета-анализ на данните от четири рандомизирани контролирани клинични проучвания, публикувани в Cochrane Databases of Systematic Reviews (1).

Според авторите, именно поддържащото лечение с rituximab, а не прилагането му по време на прогресиране на болестта, води до удължаване на живота при пациентите с фоликулярен лимфом.

Фоликулярният лимфом е В-клетъчен non-Hodgkin лимфом, с честота 15-30% от всичките новодиагностицирани лимфоми, който се характеризира с бавен растеж, висока честота на начален отговор към терапията, но с рецидивиращо и прогресиращо развитие. Повечето пациенти се откриват в напреднали стадии на болестта, поради което и 85-100% от участниците в тези четири проучвания са в стадии III-IV (висок туморен товар).

Rituximab е моноклонално анти-CD20 антитяло, което се очаква да бъде ефективно при много от В-клетъчните лимфоми, тъй като техните клетки експресират CD20.

При болни с новодиагностициран или с рецидивиращ индолентен фоликулярен лимфом приложението на rituximab в комбинация с химиотерапия (индукционно лечение) води до удължаване на общата преживяемост, в сравнение със стандартната химиотерапия. Ефективността на поддържащата терапия с медикамента за удължаване на свободната от прогресия на болестта преживяемост все още не е напълно изяснена.

В настоящия анализ са включени данните при общо 985 болни, като рандомизираните на поддържаща терапия с MabThera са имали значително по-добра обща преживяемост (съотношение на вероятностите, HR 0.53), в сравнение със случаите, оставени само за наблюдение или лекуваните при прогресиране на болестта. Средният период на проследяване е бил между 26 и 41 месеца.

Три от проучванията са били прекратени предсрочно, постигайки предварително зададените първични критерии за оценка. Свободната от събития и свободната от прогресия на заболяването преживяемост (вторични критерии за оценка) също са били по-високи в групите на поддържаща терапия с rituximab (съответно – HR 0.46 и 0.53).

Пациентите, получавали поддържаща терапия с MabThera, са постигнали по-добър контрол на болестта, но с цената на повече нежелани странични действия, главно инфекциозни усложнения.

Критериите за избор на проучванията са те да са рандомизирани и да съпоставят поддържащото лечение с rituximab с останалите терапевтични схеми, в които е включен медикаментът. Ефектът му е по-добър при по-големи размери на туморните образувания при фоликулярен лимфом, които ангажират лимфни възли или други органи.

На базата на тези данни, авторите препоръчват прибавянето на rituximab към стандартната терапия при рецидивиращи или рефрактерни (на лечението) фоликулярни лимфоми, при които първоначалната индукционна терапия е успешна (пълна или частична ремисия).

Необходими са допълнителни рандомизирани проучвания, които да оценят ефектите върху преживяемостта на различните режими за прилагане на медикамента като поддържаща терапия при фоликулярен лимфом.

В представените проучвания rituximab е прилаган в две различни схеми – четири седмични инфузии на всеки шест месеца или еднократна инфузия на всеки два до три месеца. (ОИ)

* rituximab (MabThera) на Roche e регистриран в България

Използван източник:

1. Vidal L., Gafter-Gvili A., Leibovici L., Shpilberg O. Rituximab as maintenance therapy for patients with follicular lymphoma. Cochrane Databases of Systematic Reviews 2009, 2:CD006552 http://www.cochrane.org/reviews/en/ab006552.html