Rasilez – първи представител на нов клас антихипертензивни медикаменти01/08/2009

Rasilez (aliskiren) на Novartis – първият представител на директните ренинови инхибитори, осигурява значително по-добър контрол на артериалното налягане (АН) при болни >65 години с артериална хипертония (АХ), в сравнение с ACE инхибитора ramipril, показаха резултати от проучването AGELESS, представено на годишния конгрес на American Heart Association (1).

Около 70% от хората >60 години са с повишени стойности на АН, като систолната хипертония е най-честата форма на заболяването и е свързана с повишен риск за мозъчно- и сърдечно-съдови събития (инсулт, миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност).

Данните сочат, че приложението на aliskiren за период от 12 седмици е свързано с допълнително намаление на стойностите на систолното артериално налягане с 2.3 mmHg, в сравнение с ramipril.

„Терапията на АХ е по-трудна в напреднала възраст. Тенденцията на застаряване на населението в развитите страни налага необходимостта от нова и ефективна терапия, един от представителите на която е aliskiren. Досегашните проучвания сочат, че медикаментът е ефективен при разнородна група пациенти”, заяви проф. Daniel Duprez, директор на изследователския център в Rasmussen Center for Cardiovascular Disease Prevention, University of Minnesota, САЩ и водещ автор на анализа.

AGELESS обхваща 900 пациенти със систолна АХ на възраст >65 години, разделени в две групи: aliskiren 150-300 mg дневно или ramipril 5-10 mg дневно. След период на наблюдение от 12 седмици е установено, че в групата с aliskiren е отчетено сигнификантно по-значимо намаление на систолното (-13.6 mmHg срещу -11.3 mmHg, p<0.0001) и диастолното АН (-4.8 mmHg срещу -3.5 mmHg, p<0.0001).

Aliskiren е толериран добре, подобно на ramipril, но с по-малка честота на кашлица (4% спрямо 13%) като най-честите нежелани лекарствени реакции са били главоболие, световъртеж, диария, инфекции на горните дихателни пътища, кашлица, назофарингит и гадене.

AGELESS е третото по ред проучване, което доказа, че aliskiren притежава по-значим антихипертензивен ефект от ramipril. Проучването е част от клиничната програма ASPIRE HIGHER (35 000 пациенти и 14 проучвания), която има за цел да установи протективните свойства на медикамента върху миокарда и бъбреците, включително при болни с диабетна нефропатия и сърдечна недостатъчност. Това е една от най-голямите досега клинични програми за кардио-реналните ефекти на антихипертензивен препарат.

Досега са публикувани резултати от следните проучвания от програмата ASPIRE HIGHER:

– ALLAY показа, че аliskiren намалява левокамерната хипертрофия (LVH), която е свързана с повишен риск за сърдечносъдови събития. Доказано е, че медикаментът е еднакво ефективен с ангиотензин-рецепторния блокер (ARB) losartan, който в момента е „златен стандарт” за лечението на LVH при АХ. LVH засяга около една трета от пациентите с AH и удвоява риска за сърдечносъдови събития и фатален изход.

„Резултатите от ALLAY са първите, които доказват, че директният инхибитор на ренина aliskiren намалява задебеляването на левокамерната стена, което е рисков фактор за бъдещи усложнения,” заяви д-р Scott Solomon, директор на Клиника по неинвазивна кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Boston, САЩ.

Данните сочат, че прилагането на медикамента за период от девет месеца намалява LVH в сходна степен с losartan (-5.4% срещу -4.7% съответно). Комбинацията aliskiren/losartan не е имала предимства пред монотерапията с losartan за този кратък период. Резултатите са от особено значение, тъй като всички болни са били с добре контролирани изходни стойности на кръвното налягане. В проучването са включени 460 пациенти с наднормено тегло и LVH, разделени в три групи: aliskiren, losartan или комбинация от двата медикамента.

– AVOID доказа, че аliskiren намалява албуминурията с допълнителни 20% при болни с диабет тип 2, бъбречно заболяване и АХ, които получават максимална стандартна терапия

– АLOFT установи, че добавянето на аliskiren към стандартна терапия намалява петкратно серумните нива на BNP – биомаркер за тежестта на сърдечна недостатъчност

Клиничната програма ASPIRE HIGHER включва още няколко основни проучвания:

– АLTITUDE има за цел да определи дали добавянето на аliskiren към конвенционална антихипертензивна терапия забавя сърдечните и бъбречните усложнения при 8600 болни с диабет тип 2 и с висок риск за сърдечносъдови и бъбречни увреждания – проучването се очаква да завърши през 2012

– ATMOSPHERE ще изследва ефектите на аliskiren (в комбинация с конвенционална терапия) върху сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при болни с остра и хронична застойна сърдечна недостатъчност

– APOLLO ще оцени ефективността на медикамента за превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при възрастни пациенти с или без повишено артериално налягане и други рискови фактори.

Препоръчваната доза aliskiren е от 150 до 300 mg веднъж дневно, самостоятелно или в комбинация с други лекарства за АХ. Трябва да се приема с лека храна, за предпочитане по едно и също време всеки ден, като не трябва да се приема със сок от грейпфрут. Дозата може да бъде увеличена до 300 mg веднъж дневно при пациенти, чието АН не се контролира успешно. Aliskiren не се препоръчва при пациенти на възраст под 18 години поради липсата на информация за безопасност и ефективност в тази възрастова група.

Aliskiren е инхибитор на ренина, който участва в производството на angiotensin I в организма. Angiotensin I се преобразува в angiotensin II, който е мощен вазоконстриктор. При блокирането на производството на angiontensin I, нивата на angiotensin I и angiotensin II спадат. Това причинява вазодилация с последващо намаление на АН.

Aliskiren е регистриран през 2007 в Европа с търговското име Rasilez и в САЩ с търговското име Tekturna (2).

Rasilez HCT (aliskiren hemifumarate/hydrochlorothiazide) на Novartis бе одобрен в началото на годината в Европа за терапия на есенциална хипертония при възрастни (3). Той е показан при пациенти, които не са постигнали адекватен антихипертензивен контрол при монотерапия с aliskiren или hydrochlorothiazide. (ИТ)

Rasilez (aliskiren) на Novartis е регистриран в България (www.bda.bg)

Rasilez HCT (aliskiren/hydrochlorothiazide) на Novartis е регистриран в България

Използван източник:

1. Duprez DA et al. The AGELESS Study: The effect of aliskiren vs ramipril alone or in combination with hydrochlorothiazide and amlodipine in patients > 65 years of age with systolic hypertension. Oral presentation at the American Heart Association 2008 scientific sessions.

2. http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/rasilez/H-780-bg1.pdf

3. http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/rasilezHCT/H-964-en1.pdf