При пациентите01/08/2009

При пациентите, които имат диагностични критерии за синдрома на лесно раздразнимото черво (irritable bowel syndrome – IBS), честотата на разпространение на целиакията е до четири пъти по-висока в сравнение със случаите без IBS, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Archives of Internal Medicine (1).

За да оценят разпространението на глутеновата ентеропатия при възрастни с диагностични критерии за IBS, авторите на анализа са използвали данните от 14 случай-контрола проучвания (публикувани в MEDLINE и EMBASE), които са съдържали данни от позитивни серологични тестове за целиакия или хистологично-потвърдена диагноза на заболяването.

Данните показват, че от 4204 лица, включени в изследванията, 2278 (54%) са имали диагностични критерии за IBS.

Общата честота на положителни имуноглобулин А (IgA) антиглиадинови антитела (AGA) е била 4%, на положителни ендомизиални антитела или на положителна тъканна трансглутаминаза (tTGA) – 1.63% и на доказана с биопсия целиакия – 4.1%.

Сред пациентите с диагностични критерии за IBS (сравнени с контролни лица без IBS) относителният риск за положителни AGA е бил 3.4 пъти по-висок, за положителни EMA или tTGA – 2.94 и за доказана с биопсия глутенова ентеропатия – 4.34.

Настоящите указания не препоръчват провеждането на рутинен скрининг за целиакия при пациентите с IBS. Диференциалната диагноза между двете заболявания често е затруднена поради някои сходни симптоми. (КП)

Използван източник:

1. Ford A., Chey W., Talley N. et al. Yield of diagnostic tests for celiac disease in individuals with symptoms suggestive of irritable bowel syndrome:Systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2009;169:651–658 http://archinte.ama-assn.org