Оценка на риска за предсърдно мъждене в първичната здравна мрежа01/08/2009

Точкова система за предсказване на абсолютния риск за появата на първи епизод на предсърдно мъждене (ПМ, AF) през следващите 10 години може да се прилага при пациенти без налична артимия чрез амбулаторна оценка на определени фактори, според статия, публикувана в списание Lancet (1).

Методът е лесно приложим в амбулаторни условия и предоставя възможност за индивидуален подход при превенцията на ПМ.

Проучването е част от мащабното Framingham Heart Study. В него са включени 4764 мъже и жени (55% от кохортата) на възраст от 45 до 95 години. Честотата на ПМ е 10% при проследяването им за период от 10 години.

Рискови фактори за ПМ, идентифицирани чрез мултивариационен регресионен анализ, са: възраст, пол, индекс на телесна маса, систолно артериално налягане, артериална хипертония (налагаща лечение), PR-интервал на ЕКГ, сърдечен шум или сърдечна недостатъчност (СН).

Рисковите фактори са обединени в скор/индекс: 5 точки означават 6% 10-годишен риск за ПМ, 8 точки – 16% риск и над >/=10 точки определят >30% вероятност за поява на ПМ.

Рискът за ПМ се увеличава с напредване на възрастта: над 15% риск е установен при 1% от участниците на възраст под 65 години в сравнение с 27% при тези над 65 години.

Ехокардиографското изследване не води до подобряване на прогностичната стойност (р=0.18, според вторичния анализ, при който е включен и този показател) с изключение на случаите с клапно засягане или със сърдечна недостатъчност (СН).

Ограниченията на изследването са: провеждане само на M-мод ехокардиографски измервания; неучастие на пациенти под 45 години; ретроспективен анализ на данните; липса на изследвания на щитовидни хормони; невключването на данни за физическата активност; еднократното измерване на АН. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Schnabel R., Sullivan L., Levy D. et al. Development of a risk score for atrial fibrillation (Framingham Heart Study): a community-based cohort study. Lancet. 2009;373:739-745 http://www.medscape.com/viewarticle/588974