Негативен ефект на еритропоеза-стимулиращите средства при онкоболните01/08/2009

Прилагането на еритропоеза-стимулиращи средства (erythropoiesis-stimulating agents – ESA, рекомбинантен човешки erythropoiеtin) за профилактика и лечение на анемията при болни с карцином води до повишаване на смъртността, независимо от вида на противотуморното лечение или приема на химиотерапия, показаха резултатите от мета-анализ на Bohlius и сътр., публикуван в списание Lancet (1).

Най-вероятната причина за този неблагоприятен краен резултат са по-честите случаи на тромбемболия. Все повече данни и от други проучвания показват, че ESA водят до емболични и сърдечносъдови усложнения, независимо от нивата на хемоглобина.

Рекомбинантните еритропоеза-стимулиращи средства се свързват с рецептори в туморите и стимулират техния растеж, но данните от проучвания по темата са противоречиви.

В мета-анализа са включени данните при 13 933 онкоболни, участвали в 53 проучвания. Резултатите от него показват, че относителният риск за смърт при използването на ESA (epoetin alfa, epoetin beta или darbepoetin alfa) е по-висок със 17% в сравнение с получавалите трансфузии с еритроцитна маса. Приложението на ESA е било свързано също така с намалена обща преживяемост по време на проследяването на пациентите и след активния период на лечение.

Общо 10 441 пациенти в 38 проучвания са получавали химиотерапия, като приема на ESA отново е бил свързан с по-висока смъртност с 10% по време на активната фаза и с по-лоша обща преживяемост след това.

ESA намаляват нуждата от кръвопреливане при болните с карцином, като водят до подобряване на качествотото им на живот и до намаляване на адинамията. Около 50-60% от пациентите с неоплазии имат добър отговор към лечението на анемията с ESA.

В анализа са били оценени различни показатели с цел да се определи причината, която в най-голяма степен повлиява повишения риск за летален изход: изходни нива на хемоглобин, прицелни стойности на хемоглобина след терапията и дози на ESA, но нито един от тях не е бил с достатъчна сила по отношение на предиктивността за смърт.

Необходимо е да се проведе проучване, което да идентифицира молекулни или клинични фактори, които да посочват кои пациенти с ракови заболявания са склонни към подобрение от терапията с ESA и при кои случаи подобно лечение има неблагоприятно влияние. (ОИ)

Използван източник:

1. Bohlius J., Schmidlin K., Brilant C. et al. Recombinant human erythropoiesis-stimulating agents and mortality in patients with cancer: a meta-analysis of randomised trials. The Lancet 2009; 373: 1532-1534 http://www.thelancet.com