Лечението с etanercept е ефективно при деца с новодиагностициран диабет тип 101/08/2009

Лечението с etanercept* намалява нивата на гликирания хемоглобин (HbA1с) и повишава ендогенната секреция на инсулин при деца с новодиагностициран диабет тип 1, показаха резултатите от пилотно проучване на д-р Teresa Quattrin и сътр. от State University of New York, публикувани през юли в Diabetes Care (1).

“Диабет тип 1 е Т-клетъчно медиирано автоимунно заболяване, което се характеризира със селективно увреждане на панкреасните бета-клетки, продуциращи инсулин“, коментират авторите.

„Тумор-некротизиращият фактор алфа (TNF-alpha), както и други цитокини играят основна роля в автоимунния процес, разрушаващ бета-клетките“, обясняват изследователите. „Etanercept е рекомбинантен разтворим TNF-alpha рецепторен протеин, който се свързва с TNF-alpha.”

В 24-седмичното двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване са участвали 18 деца на възраст между три и 18 години с новодиагностициран диабет тип 1 с нива на HbA1с >6%, положителни GAD 65 и/или антиостровноклетъчни антитела, левкоцити между 3000 и 10 000, тромбоцитен брой над 100 000, нормална чернодробна и бъбречна функция и лечение с инсулин трикратно дневно.

В края на проучването нивата на HbA1с са били значимо по-ниски в терапевтичната група в сравнение с контролите (5.91% спрямо 6.98%, р<0.05). Наблюдавана е разлика в стойностите на С-пептида между двете групи (повишение с 39% при децата, получавали etanercept, спрямо понижение с 20% при тези на плацебо, р<0.05).

Инсулиновата доза е била намалена с 18% при пациентите от терапевтичната група спрямо увеличаване с 23% при контролите (р<0.05). Не са били регистрирани тежки нежелани реакции в двете групи.

„В момента се провеждат много клинични изпитвания, които имат за цел да открият нови терапевтични възможности за съхраняване на бета-клетъчната функция при болните с диабет тип 1“, заявява д-р Quattrin. “Ако това се случи, пациентите с новодиагностициран диабет ще могат да поддържат добър контрол на кръвната глюкоза за по-продължително време.“ (КД)

* еtanercept – Enbrel на Wyeth Lederle

Използван източник:

1. Mastrandrea L., Yu J., Behrens T. et al. Etanercept treatment in children with new-onset type 1 diabetes. Diabetes Care 2009; 32: 1244-1249 http://care.diabetesjournals.org