Контрастната ехокардиография01/08/2009
Контрастната ехокардиография (СЕ)* e средство на избор при технически трудна за извършване или невъзможна за интерпретация двуразмерна ехокардиография (2DЕ), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). И при двата метода (2DЕ и СЕ) са оценени едни и същи показатели – брой визуализирани левокамерни сегменти, левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ) и наличие на апикален тромб. 86.7% от пациентите, при които е била проведена СЕ, са били случаи с технически трудна 2DE, а при 11.7% - изследването с 2DE не е подлежало на интерпретация (това са случаи, при които не се визуализира ендокардът на лявата камера и фракцията на изтласкване не може да бъде изчислена). След приложението на контрастно вещество** – ехографският образ е бил задоволителен при 89.9%, броят на технически трудната 2DE е бил намален на 9.8%, а изследванията, които са били невъзможни за интерпретиране - на 0.3% (р<0.0001). При провеждането на 2ДЕ са били изобразени средно 11.5 сегмента (от 17 възможни), а при СЕ – 16.8. Броят на абнормните сегменти на прегледан пациент е 2.5 за 2ДЕ спрямо 3.9 за СЕ (и за двете сравнения - p<0.002). Съмнение за апикален тромб е имало при 35 от участниците, като тази диагноза е била потвърдена при трима с 2ДЕ и при още петима след провеждането на СЕ. Резултатите от изследването са много важни за клиничната практика - СЕ е довела до спестяване на нуждата от допълнителни диагностични изследвания при 32.8% от пациентите, както и до промяна в прилагането преди това лечение при 10.4%. (ЗВ) * Контрастна ехокардиография – интравенозно се инжектират специални ехоконтрастни вещества, които усилват ехосигнала на левокамерната кухина, което позволява по-точно да се определи нейната функция и нарушенията в съкратимостта на сегментите от сърдечния мускул, които са с нарушено кръвоснабдяване. В следваща фаза се проследява миокардната перфузия. ** Definity (Perflutren Lipid Microsphere) на фирмата Lantheus Medical Imaging (www.radiopharm.com) е контрастно средство за интравенозно инжектиране. Той се прилага при незадоволително качество на ехографския образ за по-добро визуализиране на ендокарда на лявата камера. Може да води до редки, но сериозни странични явления – сърдечен или респираторен арест, загуба на съзнание, гърчове, симптоматични аритмии, хипотензия. Рискът е увеличен при пациенти с пулмонална хипертония и нестабилни сърдечносъдови състояния (остър коронарен синдром, сърдечна недостатъчност, камерни аритмии, дихателна недостатъчност). За допълнителна информация: www.cardiologytokuda.com/ehokardiografia.htm Използван източник: 1. Kurt M., Shaikh K., Peterson L. et al. Impact of contrast echocardiography on evaluation of ventricular function and clinical management in a large prospective cohort. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 802-810 http://content.onlinejacc.org/cgi/content/short/53/9/802