Инсулиновите аналози на Ново Нордиск са с доказан профил на безопасност01/08/2009

Във връзка с публикувана през юни статия в списание Diabetologia, издавано от Европейската асоциация за изучаване на диабета*, обобщаваща информация от четири проучвания относно възможна връзка между дългодействащия инсулинов аналог инсулин гларжин и развитието на ракови заболявания, бихме искали да подчертаем, че информацията се отнася единствено за конкретен инсулинов препарат, а не за групата на инсулиновите аналози като цяло.

Ново Нордиск предлага на пазара три инсулинови аналога: Levemir® (инсулин детемир) – дългодействащ базален инсулинов аналог, NovoRapid® (insulin aspart) – бързодействащ инсулинов аналог, и NovoMix®30 (бифазен инсулин аспарт). За да се избегнат неоснователни спекулации относно инсулиновите аналози на Ново Нордиск, искаме да подчертаем, че:

1. При разработване на инсулинови аналози Ново Нордиск цели преди всичко да осигури безопасни продукти за пациентите. Затова, още в ранните фази на клиничните проучвания задължително се определя склонността на изследваните съединения за свързване с IGF-1 рецептора и само молекули с афинитет към рецептора равен или по-нисък от този на човешкия инсулин се одобряват за по-нататъшни проучвания.

2. Всички разрешени за употреба инсулинови аналози на Ново Нордиск са изпитани в множество рандомизирани и контролирани проучвания, в обзервационни изпитвания и непрекъснато се проследяват за сигнали за безопасност.

Относно инсулините и IGF-1 рецептора

Инсулинът се свързва с два различни рецептора – за инсулин и за IGF-1 (инсулин-подобен растежен фактор-1). Активирането на инсулиновия рецептор води основно до намаляване на кръвната глюкоза, докато активирането на IGF-1 рецептора причинява пролиферация на клетките.

Инсулинът се свързва много по-силно (около 500 пъти) с инсулиновия рецептор, отколкото с IGF-1 рецептора и ако този профил на свързване се промени неблагоприятно в следствие на промени в инсулиновата молекула, е възможно да нарастне риска за предизвикване на нежелана клетъчна пролиферация.

* EASD – European Association for the Study of Diabetes

Използвани източници:

1. http://www.diabetologia-journal.org

2. Baserga R., Peruzzi F., Reiss K. The IGF-1 receptor in cancer biology. Int J Cancer, 2003, 107: 873-877

3. Gammeltoft S., Hansen B., Dideriksen L., Lindholm A., Schаеffer L., Trub T., Dayan A., Kurtzhals P. Insulin aspart, a novel rapid-acting human insulin analogue. Exp Opin Invest Drugs, 1999, 8 (9): 1431-1442

4. Kurtzhals P., Schаеffer L., Sorensen A., Kristensen C., Jonassen I., Schmid C., Trub T. Correlations of receptor binding and metabolic and mitogenic potenticies of insulin analogs designed for clinical use. Diabetes, 2000, 49: 999-1005

5. Center for Drug Evaluation and Research, FDA. Application number 21-536: Pharmacology review of insulin detemir

6. Shukla A., Grisouard J., Ehemann V., Hermani A., Ensmann H., Mayer D. Analysis of signaling pathways related to cell proliferation stimulated by insulin analogs in human mammary epithelial cell lines. Endocrine-Related Cancer, 2009, 16: 429-441