HCV и метаболитният синдром намаляват преживяемостта на болните01/08/2009

Болните с хепатит С вирусна инфекция (HCV), които са с диабет тип 2, висок индекс на телесна маса (BMI) или артериална хипертония, имат по-висок риск за бързо прогресиране на болестта до напреднало чернодробно заболяване, показаха резултатите от проучване представени на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (1).

Предишни изследвания установиха, че сред пациентите с HCV инфекция, диабет, затлъстяване и инсулинова резистентност, чернодробното заболяване протича по-агресивно към цироза и ефикасността на стандартното комбинирано антивирусно лечение (peginterferon alfa-2b/ribavirin) е понижена.

Целта на настоящето проучване (13268 участника, 264 – инфектирани с HCV) е оценка на компонентите на метаболитния синдром върху протичането на HCV инфекцията и техните специфични въздействие върху смъртността при тези болни.

HCV-позитивните пациенти са имали по-голяма инсулинова резистентност (37.4+/-3.2% срещу 22.8+/-0.9%; р<0.0001) и тенденция към по-висока честота на диабет тип 2 (9.2+/-2.3% срещу 5.5+/-0.3%; р=0.0885) в сравнение с контролите.

Също така, тези болни са имали по-висока обща смъртност (2.80 пъти), по-висока смъртност, свързана с чернодробно заболяване и диабет тип 2, и по-висока смъртност от солидно чернодробно онкологично заболяване.

При HCV-позитивните пациенти, предикторите с най-висока стойност за смъртност, свързана с чернодробно заболяване, са: по-висок BMI, артериална хипертония, наличието на инсулинова резистентност, повишени серумни нива на холестерола.

Според авторите на проучването, „HCV-инфектираните пациенти с метаболитен синдром и мастна чернодробна болест имат по-агресивно заболяване, което по-трудно се поддава на лечение. От друга страна, HCV инфекцията има нежелани ефекти върху метаболитните процеси в организма, като болните с HCV имат по-висок риск да развият на по-късен етап диабет или други метаболитни нарушения“.

„При болните с хроничен хепатит С и захарен диабет са налице едновременно два потенциални механизма, които могат да доведат до развието на първичен хепатоцелуларен карцином: метаболитен път (компенсаторна хиперинсулинемия, която да усилва пролиферацията на карциномните хепатоцити) и карциногенен ефект на HCV,“ е основният извод на авторите. (КП)

Използван източник:

1. European Association for the Study of the Liver 44th Annual Meeting: Abstract 139. Presented April 26, 2009 http://www.easl.ch