Diovan осигурява ефективен 24-часов антихипертензивен контрол01/08/2009

Diovan (valsartan)* и базираните на valsartan антихипертензивни режими осигуряват ефективен 24-часов контрол на кръвното налягане, показаха резултати от няколко проучвания, представени през юни по време на годишния конгрес на European Society of Hypertension (ESH, http://www.eshonline.org).

Наличните данни сочат, че относителният риск за остър миокарден инфаркт (МИ), инсулт и внезапна сърдечна смърт е по-висок в сутрешните часове (съответно с 40%, 49% и 29%), в сравнение с останалите часове на денонощието, което се дължи основно на повишена сърдечна честота, артериално налягане (АН) и активиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAS).

„Амбулаторното 24 часово измерване на кръвното налягане е важно за оценката на ефективността на антихипертензивната терапия. Намалението на повишението на АН в сутрешните часове при болни с висок сърдечносъдов риск подобрява прогнозата”, заяви проф. Rainer Dusing, от University of Bonn, Германия.

Данните от пет изследвания (EVA-LUATE, VITAE, ExPERT, VALO-ROUS и 2302) потвърдиха, че Diovan, Co-Diovan (valsartan/hydrochlorothiazide), Exforge (valsartan/amlodipine) and Exforge HCT (valsartan/amlodipine/HCT) са с добър профил на ефективност и безопасност за 24-часов контрол на АН. Освен това, тройната комбинация Exforge HCT (valsartan/amlodipine/HCT) намалява в по-значителна степен АН, в сравнение с двойна терапия. Exforge HCT бе одобрен от FDA през април за втора линия терапия на АХ; подобна индикация се разглежда в момента от регулаторните органи в Европа.

Резултатите от проучванията:

– EVALUATE включва 482 пациенти с АХ (стадий 2), при които е доказано, че valsartan/hydrochlorothiazide е свързан със сигнификантно по-значима редукция на дневното и нощното амбулаторно АН (ABP), в сравнение с комбинацията amlodipine/HCT (p<0.05). В същата група е отчетен и по-висок процент пациенти, при които са постигнати таргетни стойности на ABP <130/80 mmHg (p=0.02) (1).

– VITAE установи, че valsartan/HCT осигурява по-ефективен 24 часов контрол на АН, в сравнение с amlodipine/HCT (p<0.05) при 111 болни с диабет, затлъстяване и АХ (2).

– ExPERT обхваща 479 пациенти с есенциална хипертония, при които е доказано, че valsartan/amlodipine води до ефективен контрол на 24-часовото ABP при болни, при които не е имало успех от терапията с amlodipine 5 mg дневно (р<0.001) (3).

– VALOROUS включва 1093 болни с АХ, при които е изследван антихипертензивният ефект на valsartan 320 mg (приет сутрин или вечер) в сравнение с ACE инхибитора lisinopril 40 mg (приет сутрин). Резултатите показват, че двата медикамента са еднакво ефективни за 24-часов период, като valsartan е толериран по-добре от пациентите (4).

– 2302 е пилотно изследване на Exforge HCT, което включва 283 пациенти с умерена и тежка АХ. Подгрупов анализ доказа, че тройната комбинация, включваща valsartan, е свързана със сигнификантно по-значимо намаление на систолното и диастолното 24 ABP (р<0.0001), както и дневното и нощното АН (р<0.003), в сравнение с двойна антихипертензивна терапия.

Резултатите от изброените проучвания доказват, че valsartan (самостоятелно или в съчетание с други медикаменти) води до ефективен 24-часов антихипертензивен контрол. Различните двойни и тройни комбинации с медикамента в една таблетка осигуряват удобство на пациентите и повишават комплаянса към терапията, е заключението на авторите. (ИТ)

* valsartan е регистриран с търговското име Diovan (на Novartis)

valsartan/hydrochlorothiazide е регистриран с търговските имена Co-Diovan (на Novartis)

amlodipine/valsartan е регистриран с търговските имена Exforge (на Novartis)

Използвани източници:

1. Black H. et al. Comparison of 24-hour ambulatory blood pressure response with combination of valsartan/hydrochlorothiazide and amlodipine/hydrochlorothiazide in patients with stage 2 hypertension. Abstract 1168

2. Raij L. et al. Combination of valsartan/hydrochlorothiazide provides improved 24-hour blood pressure response compared with amlodipine/hydrochlorothiazide in prediabetic, obese, hypertensive patients. Abstract 1170

3. Asmar R. et al. Efficacy on blood pressure control, in essential hypertensive patients uncontrolled with amlodipine 5 mg of an amlodipine/valsartan combination: ExPERT Study. Abstract 714

4. Palatini P. et al. The 24 hour blood pressure lowering efficacy of morning versus evening administration of valsartan compared to lisinopril based therapy in patients with hypertension. Abstract 907

5. Lacourciere Y. et al. Twenty-four hour ambulatory BP control of therapy with amlodipine/valsartan/HCTZ triple combination compared to dual therapy in patients with moderate to severe hypertension. Abstract 1412