Cladribine намалява честотата на рецидивите при пристъпно -ремитентна форма на множествена склероза01/08/2009

Терапията с сladribine (Leustatin, Ortho Biotech) намалява годишната честотата на рецидивите с над 50% в сравнение с плацебо при болни с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза, показаха резултатите от проучването CLARITY (Cladribine Tablets Treating MS Orally), представени на годишната среща на Американската академия по неврология (ААN) (1).

„По мое мнение, кратките курсове на лечение с cladribine демонстрират значим благоприятен ефект по отношение на активността на заболяването при болни с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза,“ заяви д-р Gavin Giovannoni от Institute of Cell and Molecular Science и London School of Medicine and Dentistry, водещ изследовател в проекта.

Медикаментът е одобрен за терапия на левкемии и лимфоми. Кратките курсове, използвани в CLARITY, включват петдневно лечение, два пъти годишно или 10 дни един път в годината. Нежеланите реакции, наблюдавани по време на проучването, не са се различавали съществено от регистрираните до момента, като почти 90% от участниците във всяка група са толерирали лечението.

Cladribine е синтетичен пуринов аналог, който се инкорпорира в ДНК на лимфоцитите и индуцира апоптоза както в делящите, така и неделящите се клетки.

„Медикаментът атакува както CD4+ и CD8+ клетъчните популации, така и В лимфоцитите, като ефектът му върху неутрофилите и моноцитите е временен. Освен това, cladribine намалява нивата на проинфламаторните цитокини и преминава кръвно-ликворната бариера,“ обяснява д-р Giovannoni.

CLARITY е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с участието на 1326 пациенти с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза с базален скор под 6 по разширената скала за оценка на инвалидизацията (Expanded Disability Status Scale – EDSS). Болните са били разпределени в три групи – контроли, приемащи cladribine в ниска доза и група на висока доза cladribine.

Участниците са приемали cladribine 3.5 mg/kg еднократно дневно за пет дни два пъти годишно или в доза 5.25 mg/kg дневно четири пъти годишно през първата година. През втората година пациентите от двете групи са преминали два курса в съответната доза. Болните са получвали и интерферон (IFN-beta 1a), но само след 24-та седмица от началото на проучването.

Първичен краен критерий за ефективност на терапията е била честотата на пристъпите на 96-та седмица. Вторичните критерии са включвали наличието на лезии на магнитно резонансното изобразяване (MRI), процентът на болни без рецидиви и ЕDSS скорът на 96-та седмица.

Общо 90% от участниците са завършили клиничното изпитване – 90% от терапевтичната група на ниската доза, 89% от тези на високата доза и 87% от контролите. В края на 96-та седмица е отчетено статистически значимо намаляване на годишната честота на пристъпите в двете терапевтични групи, в сравнение с плацебо.

Активността на заболяването, оценена чрез промяната в базалния EDSS скор, също е била редуцирана в двете терапевтични групи в сравнение с плацебо, съответно с 33 и 31%.

Отчетена е била статистически значима редукция и в МРИ активността на заболяването (намаляване на T1 контрастните лезии, активните Т2 лезии със 73% до 88%).

Честотата на нежеланите реакции е била по-голяма в групата, получавала по-високата доза от медикамента. До приключване на проучването са регистрирани шест смъртни случая: два при контролите и по два във всяка терапевтична група (един случай на остър миокарден инфаркт и един карцином на панкреаса в нискодозовата група; един случай на кардиореспираторен арест на базата на пневмония и един смъртен случай в резултат на удавяне във високодозовата група).

Лимфо- и левкопенията са били по-чести при участниците, получавали cladribine, съпоставени с плацебо: 26.7% спрямо 1.8% и 7.1% спрямо 0.5%, съответно, което според изследователите е било напълно очаквано, след като се вземе под внимание механизма на действие на cladribine.

Регистрирани са четири случая на злокачествени заболявания само в терапевтичните групи, както и herpes zoster инфекции, които, обаче, не са били генерализирани.

„Въз основа на получените резултати от проучването CLARITY, ние планираме да подадем заявление за регистрирането на cladribine в EMEA и FDA,” коментират от фирмата-производител. (КД)

Използван източник:

1. American Academy of Neurology 61st Annual Meeting: Abstract LBS.001. Presented April 29, 2009 http://www.abstracts2view.com/aan2009seattle