5-ARI препоръчани за хемопревенция за рак на простатата01/08/2009
Инхибиторите на 5-алфа редуктазата (5-ARI) – finasteride* и dutasteride**, се препоръчват за превенция на рак на простатата при асимптоматични индивиди >45 години с простатно специфичен антиген (PSA) <3 ng/ml, които се проследяват редовно, според новите американски указания на ASCO*** и на AUA,**** публикувани през май в Journal of Urology (1). „Най-сетне се постигна целта да се разработят хемопротективни медикаменти, които да намалят риска за рак на простатата. Прилагането на 5-ARI за тази индикация трябва да се базира на съотношението полза/риск при всеки отделен пациент,” заяви д-р Barnett Kramer, директор на Отдела за превенция на заболяванията към National Institutes of Health, САЩ. Новите стандарти на ASCO/AUA са базирани на системен обзор върху 15 рандомизирани клинични проучвания, данните от които сочат, че приемът на 5-ARI намалява риска за карцином на простатата при мъже, които преминават редовен скрининг за заболяването. Редовното проследяване само по себе си е свързано с удвояване на броя на ранно диагностицираните случаи. Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) е най-голямото досега рандомизирано клинично изследване за разпространението на рака на простатата сред клинично здрави мъже с различна възраст и етнически произход. Резултатите сочат, че приложението на finasteride намалява с 25% кумулативната честотата на заболяването за период от седем години (18.4 срещу 24.4% в плацебо групата), а редукцията на абсолютния риск е била 1.4% (3.5 срещу 4.9% съответно). Най-честите нежелани странични действия на 5-ARI (честота 2-4%) са били еректилна дисфункция, гинекомастия, намален обем еякулат и намалено либидо. В групата с finesteride е отчетена по-висока честота на високорисков карцином на простатата (Gleason скор 7-10) (37 срещу 22.2%). Това повдигна критични въпроси относно ефектите на 5-ARI върху заболеваемостта и смъртността от заболяването. Допълнителен анализ на данните доказа, че резултатите се дължат на факта, че finasteride намалява обема на простатата и по-този начин улеснява диагнозата на високорисков карцином. Според експертите, 5-ARI намаляват честотата на туморите в начален стадий, без да увеличават честотата на високорисков карцином. Новите стандарти подчертават значението на отношенията лекар-пациент при избора на хемопрофилактика за рак на простатата, особено като се има предвид, че за сега не е ясна връзката между 5-ARI и смъртността от заболяването. Не е установен оптимален период за прием на тази група лекарствени средства. В проучването PCPT лечението е продължило седем години. При обсъждането на използването на 5-ARI за хемопревенция, трябва да се имат предвид следните факти: - 5-ARI не елиминират напълно риска за заболяването - не е ясна вероятността за развитие на високорисков карцином - не са ясни ефектите на 5-ARI върху честотата на рака на простатата след седем годишен период на терапия - не са ясни ефектите върху смъртността от заболяването - възможно е настъпването на обратими ефекти върху сексуалната функция - 5-ARI подобряват симптоматиката от страна на дисталните отдели на уринарния тракт Към момента не е ясна ефективността на 5-ARI за намаляване на риска за рак на простатата при мъже, които не се проследяват редовно за заболяването, както и влиянието на тази група медикаменти върху качеството на живота. Finasteride намалява серумния PSA наполовина, но засега не съществуват скали за изчисление на PSA при пациенти на терапия с 5-ARI. Необходими са допълнителни проучвания, които да сравнят ефектите на различните медикаменти от тази група по отношение способността им да намаляват риска за рак на простатата, както и дозировката и продължителността на терапията. (ИТ) * finasteride е регистриран в България с търговските имена Penester (на Zentiva www.bda.bg/bdias/10359s.pdf) и Proscar (на MSD www.bda.bg/bdias/28009d.pdf) ** dutasteride е регистриран с търговското име Avodart (на Cardinal Health, притежател на разрешителното за продажба в България GlaxoSmithKline www.bda.bg/bdias/33081d.pdf) Медикаментите са одобрени за лечение и стабилизиране на доброкачествена простатна хиперплазия. *** ASCO - American Society of Clinical Oncology **** AUA - American Urological Association Използван източник: 1. Kramer B., Hagerty K., Justman S. et al. Use of 5-alpha reductase inhibitors for prostate cancer chemoprevention: American Society of Clinical Oncology/American Urological Association 2008 Clinical Practice Guideline J Urol 2009; 181: 1642-1657 www.jurology.com