Tarenflurbil е неефективен при болест на Alzheimer01/06/2009

Тarenflurbil (Flurizan) не е успял да постигне значим ефект във фаза 3 клинично проучване при пациенти с лека болест на Alzheimer (AD), поради което неговото по-нататъшно развитие се преустановява, обяви през 2008 година фирма Myriad Genetics.

Проучването, наречено Act-Earli-AD, е имало за цел да сравни ефективността на tarenflurbil с плацебо при болни с лека AD.

Резултатите показват, че приложението на този инхибитор на гама-секретазата няма значим ефект върху нито един от двата първични критерии за оценка – когнитивни функции и всекидневни дейности на пациентите.

Липсата на ефективност на tarenflurbil е голямо разочарование и за фирма Lundbeck, която получи наскоро правата върху медикамента в Европа.

Данните от фаза 2 рандомизирано клинично проучване показаха по-рано, че Flurizan, който е селективно средство за блокиране на образуването на бета-амилоид, има добра поносимост и повлиява дозозависимо показателите за всекидневни дейности и глобално функциониране при лека степен на AD, въпреки липсата на значимо влияние върху когнитивните функции.

При пациенти с умерена AD не бяха установени обаче положителни ефекти и някои данни показаха дори негативно влияние върху глобалното функциониране.

Използван източник:

1. http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/flurizan