Статините – ефективни и при нисък холестерол01/06/2009

При хора без хиперлипидемия, но с повишени нива на високочувствителен С-реактивен протеин (hs-CRP), терапията със статин (rosuvastatin) значително намалява честотата на сърдечносъдовите инциденти, показаха резултати от многоцентровото проучване JUPITER*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Настоящите препоръки за превенция на миокарден инфаркт, инсулт и смърт от сърдечносъдово заболяване (ССЗ) препоръчват терапия със статин при пациенти с установено ССЗ, захарен диабет и хиперлипидемия. Близо половината от съдовите инциденти обаче настъпват при мъже и жени с нормални стойности на LDL-холестерол.

Измерването на възпалителния биомаркер hs-CRP е с предиктивна стойност по отношение на бъдещи съдови инциденти, като подобрява оценката на риска при болните, независимо от нивата на LDL-холестерола.

Прилагането на статини понижава нивата на инфламаторния маркер, които при здрави пациенти корелират с честотата на стабилната стенокардия и острия коронарен синдром. Досега обаче липсваше проспективно проучване, което да оцени ефекта от понижаване на hs-CRP при пациенти с нормални холестеролови нива (2).

В проучването JUPITER* са участвали 17 802 души без установено сърдечносъдово заболяване или захарен диабет, с нива на LDL-холестерол под 3.4 mmol/l и hs-CRP>/=2.0 mg/l, които са били разделени поравно в две групи – прием на 20 mg rosuvastatin (Crestor на AstraZeneca) или на плацебо.

Първичната крайна точка на проследяване е появата на миокарден инфаркт, инсулт, нестабилна ангина, сърдечносъдова смърт и необходимост от реваскуларизация (аортокоронарен байпас или перкутанна коронарна интервенция).

Проучването е прекратено след среден период на проследяване от две години (вместо планираните пет). Rosuvastatin е понижил нивата на LDL-холестерола с около 50% и нивата на hs-CRP с 375%.

Стойностите на първичната крайна точка са 0.77 и 1.36 на 100 пациенти-години съответно в терапевтичната и контролната група – или намаление на риска с 44%.

В допълнение, лечението с rosuvastatin е постигнало понижение с 47% на комбинирания показател от миокарден инфаркт, инсулт и сърдечносъдова смъртност, както и редукция с 20% на общата смъртност при пациенти с един единствен сърдечносъдов рисков фактор – повишена концентрация на hs-CRP. (ОИ)

* JUPITER = Justification for the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано. То е проведено в 26 държави, включително България.

Използвани източници:

1. Ridker P., Danielson E., Fonseca F. et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. NEJM 2008; 359: 2195-2207 http://content.nejm.org

2. Ridker P., Rifai N., Clearfield M. et al. Measurement of C-reactive protein for the targeting of statin therapy in the primary prevention of acute coronary events. N Engl J Med 2001; 344:1959-1965