Ревизирани указания на Европейската организация по инсулт01/06/2009

Тромболитичната терапия с рекомбинантен тъканнен плазминогенов активатор – rtPA (0.9 mg/kg, максимална доза 90 mg), приложена до 4.5 часа от началото на симптоматиката при остър исхемичен инсулт, подобрява значимо преживяемостта и изхода при пациентите, според ревизираните указания на Европейската организация по инсулт (European Stroke Organisation – ESO) (1).

Резултатите от проучването ECASS 3 (European Cooperative Acute Stroke Study 3) показаха, че alteplase, въведена венозно между 3-ия и 4.5-ия час от началото на исхемичните симптоми (средно време 3 часа 59 минути) сигнификантно подобрява клиничните резултати при болните, в сравнение с плацебо (2).

Ползите от терапията са зависими от времето – броят на пациентите, които трябва да бъдат лекувани с интравенозен rtPA, за да се получи един благоприятен изход, са двама през първите 90 минути, седем – през първите три часа и 14 – при приложение на медикамента между три и 4.5 часа.

Абсолютното подобрение е било 7.2%, като вероятността за благоприятен изход (odds ratio – OR, отчетена по модифицираната скала на Rankin – mRS 0-1) е била 1.42.

Смъртността не се е различавала съществено между терапевтичната група и контролите (7.7 спрямо 8.4%), като лечението с alteplase е било свързано с повишен риск за симптомтично вътремозъчно кървене (2.4 спрямо 0.2%).

В изпитването SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) 664 болни с исхемичен инсулт, получили тромболитична терапия между 3-ия и 4.5-ия час, са били сравнени с 11 865 пациенти, на които тромболитичната терапия е била приложена до 3-ия час. Във втората група участници (между три и 4.5 часа) rtPA е бил въведен средно с 55 минути по-късно в сравнение с първата група (до 3-тия час) (3,4).

Не е била отчетена статистически значима разлика между двете групи пациенти по отношение на всички крайни критерии за ефективност и безопасност на терапията.

Тези данни подкрепят тезата, че rtPA е ефективен и безопасен, когато се приложи и след третия час (между 3-ия и 4.5-ия час) след началото на острата симптоматика.

Експертите в Европа не препоръчват провеждането на венозна тромболиза с rtPA при пациенти с тежък инсулт, наличие на обширни лезии в ЦНС, доказани с компютърна томография, възраст над 80 години.

Използвани източници:

1. ESO GC Statement on revised guidelines for intravenous thrombolysis http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO_Guideline_Update_Jan_2009.pdf

2. Wahlgren N., Ahmed ., Dаvalos A.et al. Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR):an observational study. Lancet 2008, 372 1303-1309 http://www.thelancet.com

3. Wahlgren N., Ahmed A., Eriksson N. et al for the SITS-MOST investigators. Multivariable analysis of outcome predictors and adjustment of main outcome results to baseline data profile in randomized controlled trials; Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Monitoring Study (SITS-MOST). Stroke 2008, 39: 3316-3322 http://stroke.ahajournals.org