Произход на новия грипен A (H1N1) вирус01/06/2009

Генетичният анализ на грипния вирус A (H1N1), изолиран от болни, показва, че той носи нуклеотидни последователности, близки до тези на хибридните вируси на свинския грип, разпространени в Северна Америка, Европа и Азия (3, 4, 5).

Сегментите, кодиращи полимеразния комплекс, хемаглутинините, ядреният протеин и останалите вирусни протеини показват над 90% нуклеотидна идентичност с вирусите на свинския грип А (H1N2), изолирани от заразени животни в Северна Америка в края на 1990. Вирусите на грип А (H1N2) са разпространени повсеместно и инфектират както животни, така и хора (6).

От друга страна, сегментите, кодиращи невраминидазата и матриксните протеини на новия грипен вирус А (H1N1), демонстрират до 94% нуклеотидна идентичност с тези на вируса на свинския грип А, изолиран от болните животни в Европа след 1992.

През последните години в световен мащаб се полагат усилия за изолиране и секвениране на генома на грипните вируси А, което доведе до съхраняванет на повече от 46 000 нуклеотидни последователности в Американския национален център за биотехнологична информация (Influenza Virus Resource of the National Center for Biotechnology Information – NCBI) (www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/FLU/FLU.html).

До 25 май 2009 в базата данни на NCBI са постъпили нуклеотидни последователности от над 220 щама от вируса на свинския грип А (H1N1), изолирани от различни региони на света. Това позволява провеждането на детайлни генетични анализи, които ще дадат възможност да се направи заключение за произхода и еволюцията на новите грипни щамове.

Общо 98% от всички секвенции на човешките грипни А вируси имат идентичност, достигаща до 99%, като 95% от тях имат съответстваща последователност, която е била изолирана поне две години преди тяхната поява. Тези данни са доказателство за високата степен на еднородност между човешките грипни А вируси.

Вирусите на свинския А грип не са така прецизно проучени, но въпреки това е установено, че 86% от сегментите от грипните щамове имат родствени секвенции с идентичност, достигаща до 99%, като 71% от тях имат съответстваща последователност, която е била изолирана поне две години преди тяхната поява. Само 2% от всички нуклеотидни последователности на свинския грипен А вирус имат 94% идентичност с най-близкия си родственик и само в 2% от случаите този родственик се е появил поне 20 години по-рано.

Преобладаващата част от изолатите на човешкия А грип са от районите на Северна Америка, Азия и Европа. Същевременно, няма нито един изолиран случай на свински А грип от Африка, Океания и Южна Америка. Свинските грипни А вируси от Северна Америка и Европа демонстрират значима географска еднородност, докато щамовете от Азия представляват комбинация от секвенции от Северна Америка и Европа. Щамовете на свинския грипен А вирус на отделните континенти имат различен произход.

Като се вземе под внимание зависимостта от разпространението на свинския грипен А вирус върху географското разположение и липсата на изолати от определени части на света, не е необичайно, че предшествениците на новия човешки грипен А (H1N1) вирус са останали незабелязани повече от две десетилетия. Само осъществяването на стриктен контрол на световно ниво може да предотврати появата на нова вирусна пандемия в бъдеще. (КД)

Използвани източници:

1. Trifonov V., Khiabanian H., Rabadan R. Geographic dependence, surveillance and origins of the 2009 Influenza A (H1N1) virus. N Engl J Med 2009, May 27 http://content.nejm.org/

2. Fraser C., Donnelly C., Cauchemez S. et al. Pandemic potential of a strain of influenza A (H1N1): early findings. Science 2009 May 14 http://www.sciencemag.org

3. Trifonov V., Khiabanian H, Greenbaum B. et al. The origin of the recent swine influenza A(H1N1) virus infecting humans. Euro Surveill 2009;14 http://www.eursurveillance.org

4. Novel Swine-Origin Influenza A (H1N1) Virus Investigation Team. Emergence of a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus in humans. N Engl J Med 2009;360

5. Garten R., Davis C., Russell C. et al. Antigenic and genetic characteristics of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses circulating in humans. Science 2009 May 22

6. Shinde V., Bridges C., Uyeki T. et al. Triple-reassortant swine influenza A (H1) in humans in the United States, 2005–2009. N Engl J Med 2009;360