Повтарящите се анестезии в ранна детска възраст увеличават риска за нарушения в способностите за обучение01/06/2009

Повтарящите се анестезии в ранна детска възраст са свързани с повишен риск за нарушения в способностите за обучение в училищна възраст, показаха резултатите от популационно-базирано ретроспективно кохортно проучване на д-р Randall Flick и сътр. от Mayo Clinic, САЩ, публикувани през април в списание Anesthesiologia (1).

Въпреки че данните от изследването доказват наличието на асоциация между броя на анестезиите и нарушенията в усвояването на учебния материал, все още не може да се направи убедително заключение, че анестетиците предизвикват посочените проблеми.

Екипът на д-р Flick e анализирал информация, включена в Rochester Epidemiology Project за децата, родени между 1976 и 1982 година в района на Rochester.

Идентифицирани са всички деца, които са били подложени на хирургични и диагностични процедури, изискващи обща анестезия – видът и продължителността на интервенциите, броят на приложените анестезии, видът на използвания анестетик и начинът му на приложение.

От общо 5357 участници, 593 са били подложени на 875 процедури, налагащи прилагането на обща анестезия преди навършване на четиригодишна възраст. Най-често използваните анестетици са били халотан (88%) и азотен оксид (91%).

Преди навършване на 19-годишна възраст, при 932 деца са били диагностицирани нарушения, свързани с четене, писане, извършването на аритметични действия и говорни проблеми.

Статистическият анализ на резултатите показва, че при децата, които само еднократно са били под обща анестезия, не се наблюдава повишен риск за посочените отклонения. С нарастване на броя на приложените анестезии, рискът за появата на нарушения в способностите за обучение се увеличава почти двукратно (hazard ratio, HR 1.59 при две анестезии; HR 2.60 при три и повече анестезии).

Средната честота на диагностицираните нарушения достига 20% при децата без анамнеза за анестезия, 20.4% при тези с еднократна анестезия и 35.1% при тези с многократни анестезии.

В допълнение, колкото по-голяма е била продължителността на анестезията, толкова по-висока е била вероятността за проблеми в училищна възраст (статистическа значимост при продължителност на общата анестезия над 120 минути).

Броят на децата е бил недостатъчен, за да се установи дали тези с по-тежка патология, както и тези, при които интервенциите са били извършвани в кърмаческа възраст, са по-склонни към проблеми в обучението в училищна възраст.

През последните години се натрупаха достатъчно доказателства от експериментални проучвания, че животните, подложени на анестезия, имат не само изразени промени в ЦНС, но и дефицит в когнитивните функции, поведенчески отклонения и нарушения в способностите за обучение. „Въпросът е дали тези резултати са валидни и за човешката популация“, коментират авторите.

„Децата, подложени на многократни анестезиологични процедури в ранна възраст, най-често са със сериозни здравословни проблеми,“ според д-р Scott Benson, психиатър на свободна практика. „Те трябва да се проследяват стриктно, като им се осигуряват най-добрите условия за обучение и интеграция в обществото“. (КД)

Използван източник:

1. Wilder R., Flick R., Sprung J. et al. Early exposure to anesthesia and learning disabilities in a population-based birth cohort. Anesthesiology 2009; 110(4): 796-804 http://journals.lww.com