PegIntron e ефективен и безопасен при лечението на хепатит С01/06/2009

PegIntron* (peginterferon alfa-2b) е ефективен и безопасен при лечението на хепатит С, показаха резултати от три големи проучвания, представени на годишния конгрес на European Association for the Study of the Liver (EASL, http://www.easl.ch).

Хепатит С е тежко и потенциално живото застрашаващо заболяване, което е най-честата предавана по кръвен път инфекция в Европа и Северна Америка и най-честата форма на чернодробно заболяване. Болестта засяга над 200 милиона души в света и е водеща причина за цироза и рак на черния дроб, както и за чернодробна трансплантация в развитите страни.

Цел на терапията на хепатит С е да се увеличи отговорът на лечението при намалена честота на нежеланите странични ефекти. Комбинираната терапия с peginterferon и ribavirin** е стандарт за лечение на хроничната инфекция с хепатит С вирус (HCV). HCV генотип 1 е най-честата и трудна за лечение форма на хепатит С (терапията продължава 48 седмици), докато при HCV генотип 2 или 3 продължителността е 24 седмици.

– EPIC3 клиничната програма включва проспективно проучване, което има за цел да установи ефективността и толерантността при продължителна, ниско дозова поддържаща терапия с PegIntron 0.5 mcg/kg седмично при болни след неуспешно комбинирано лечение с interferon alfa плюс ribavirin (1). Включени са 631 пациенти, разделени в две групи: PegIntron или контрола, от които 454 са подложени на повторно лечение и 172 – директно за поддържаща терапия.

Първичен показател за ефективност е било времето за развитие на първо клинично събитие, дефинирано като чернодробна декомпенсация (кръвоизливи от варици, Child-Pugh клас С, чернодробна енцефалопатия – клас 2 или по-висока, асцит налагащ терапевтична парацентеза и/или допълнителна терапия); развитие на хепатоцелуларен карцином (HCC); чернодробна трансплантация или фатален изход. Вторични показатели са били: време за прогресия на заболяването; поява на варици; увеличение на съществуващи варици, което налага допълнително лечение.

Резултатите показват, че клинични събития са регистрирани при 27 болни в активната група срещу 36 в контролната група (р=0.14). По отношение на вторичните показатели е отчетена сигнификантна разлика: 63 събития в активната група срещу 87 в контролната група (р=0.01). Основната причина за разлика между групите е било развитието или увеличението на съществуващи варици (16 срещу 43). При болни с предхождащи езофагеални варици (n=82) e отчетена сигнификантна разлика в полза на терапията с PegIntron (4 срещу 14, р=0.01).

Профилът на безопасност на медикамента е бил сходен с този от предходни проучвания, като са отчетени сигнификантно по-голям брой сериозни инфекции (25 срещу 3), макар и те да не са се дължали на неутропения. Поддържащата терапията с PegIntron намалява сигнификантно честотата на клинични събития поради чернодробна декомпенсация, както и при болни с предходни езофагеални варици, е заключението на авторите.

– SUCCESS е голямо, проспективно, рандомизирано, международно проучване, което има за цел да оцени ефекта на продължителното лечение (72 седмици) с PegIntron и ribavirin при пациенти с HCV генотип 1 с бавен отговор към терапията, определено като наличие на HCV РНК поне 2 log10 намаление на вирусния товар на 12 седмица и липса на вирус на 24 седмица (2).

На 36 седмица на болните е приложена комбинирана терапия с PegIntron за 48 седмици (n=86) (стандартна продължителност) или 72 седмици (n=73). Пациентите с неустановяване на вирус на 12 седмица (пълен ранен вирусологичен отговор) са получили терапия за 48 седмици (n=816), а тези, които не са отговорили на терапията (по-малко от 2 log10 намаление на вирусния товар на 12 седмица), са били изключени от проучването.

Резултатите показват, че продължителен вирусологичен отговор (дефиниран като постигане на липса на HCV РНК на 24 седмица след края на терапията) при 72 седмичното лечение не е бил със сигнификантно предимство пред 48 седмичната терапия при пациенти с бавен отговор (47.9% срещу 43% съответно) (първична крайна точка). Честотата на рецидив между двете групи не се е различавала съществено (32.7% срещу 47.1% съответно), а неблагоприятните странични ефекти са били сходни (вторични крайни точки).

– REDD 2/3 е международно, многоцентрово проучване, което има за цел да оцени ефектите на съкратената по продължителност терапия или намалената доза PegIntron върху продължителния вирусологичен отговор и честотата на рецидив при нелекувани пациенти с HCV генотип 2 и 3 (3). Досегашни изследвания показаха, че подобен съкратен курс на лечение е по-малко успешен в сравнение със стандартната 24 седмична терапия.

Включени са 682 пациенти, от които 80.2% с HCV генотип 3, а 53.1% са имали високи изходни нива на вирусен товар (>600 000 IU/ml) – два неблагоприятни фактори за постигане на продължителен вирусологичен отговор. Болните са били разделени в три групи: PegIntron 1.5 mcg/kg седмично за 24 седмици (одобрена дозировка, група А); PegIntron 1.0 mcg/kg седмично за 24 седмици (ниска доза, група В) или PegIntron 1.5 mcg/kg седмично за 16 седмици (кратък курс, група С), всяка от които в комбинация с ribavirin 800-1200 mg дневно.

Резултатите показват, че продължителен вирусологичен отговор е постигнат в 66.5% (в група А), 64.3% (в група В) и 56.6% ( в група С). Честотата на рецидив е била най-ниска при 24 седмичната терапия, а неблагоприятните странични ефекти са били сходни, независими от продължителността на лечението и големината на дозата на медикамента.

PegIntron в комбинация с ribavirin е индициран за терапия на хроничен хепатит С при пациенти >3 годишна възраст с компенсирано чернодробно заболяване. Медикаментът се използва самостоятелно за лечение на хроничен хепатит С при болни с компенсирано чернодробно заболяване, които към момента не са лекувани с interferon alfa и са >18 годишна възраст. (ИТ)

При провеждането на лечение с PegIntron, трябва да се имат предвид следните съображения:

– индикациите за приложение са базирани на постигане на неустановими HCV РНК след 24-48 седмичен период на терапия

– следните групи пациенти са с по-малък шанс за успех от терапията: липса на предходен неуспех от терапията, предходно лечение с пегилиран интерферон, сигнификантна чернодробна фиброза или цироза, HCV генотип 1 инфекция

– засега липсват данни за ефективност и безопасност при курс на терапия с продължителност >1 година.

– комбинирането на PegIntron с ribavirin се препоръчва, освен ако не са налице противопоказания или данни за липса на толерантност; комбинираната терапия е свързана със сигнификантно по-добри резултати от лечението

* PegIntron (peginterferon alfa-2b) на Schering-Plough е регистриран в България (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/alfregister.htm)

** Rebetol (ribavirin) на Schering-Plough e регистриран в България

Използвани източници:

1. Bruix J., Poynard T., et al. PegIntron maintenance therapy in cirrhotic (Metavir F4) HCV patients who failed to respond to interferon/ribavirin (IR) therapy: final results of the EPIC3 cirrhosis maintenance trial. Oral presentation at: 44th European Association for the Study of the Liver (EASL); April 22-26, Copenhagen, Denmark.

2. Buti M., Esteban R., et al. Extended treatment duration in chronic hepatitis C genotype 1-infected slow-responders: final results of the SUCCESS study. Oral presentation at: 44th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL); April 22-26, Copenhagen, Denmark.

3. Manns M., Zeuzem S., et al. Reduced dose and duration of peginterferon alfa-2b + weight-based ribavirin in European and Asian genotype 2 and 3 chronic hepatitis C patients (REDD 2/3 Trial). Oral presentation at: 44th European Association for the Study of the Liver (EASL); April 22-26, Copenhagen, Denmark