Първите стандарти01/06/2009
Първите стандарти за приложение на наркотични аналгетици при хронична болка, свързана с незлокачествени заболявания, бяха публикувани от American Pain Society (APS) и American Academy of Pain Medicine (AAPM) през февруари в списание Journal of Pain (1). „Новите указания са резултат от мултидисциплинарен подход за приложението на наркотични аналгетици при хронична болка, която не е свързана със злокачествени заболявания и са базирани на данни от над 8000 проучвания,” заяви д-р Roger Chou, директор в APS. Наркотичните аналгетици са ефективни и безопасни, когато терапията с тях е внимателно обмислена, е заключението на авторите. През последните години предписването на тази група лекарствени средства за лечение на хронична болка се увеличи, тъй като все по-голям брой клиницисти се убедиха в предимствата им. Morphine, oxycodone, oxymorphone и fentanyl се прилагат от десетилетия за следоперативна болка, болка в резултат на злокачествени заболявания или при терминално болни. Преди започването на продължителна терапия с наркотични аналгетици, клиницистите трябва да установят дали в конкретния случай болката може да се повлияе от други медикаменти. Ако наркотичните аналгетици са подходящ избор, е необходимо да се установят всички потенциални рискове за привикване или злоупотреба с тях. Основни препоръки в стандартите: - пациентите да се проследяват редовно за промяна в интензитета на болката и редовния прием на предписаната терапия - methadone се прилага все по-често, въпреки че досега са проведени малък брой проучвания за приложението му при хронична болка, свързана с незлокачествени заболявания; трябва да се започне в ниски дози и да се титрира постепенно - тъй като има дълъг полуживот и променлива фармакокинетика, указанията препоръчват methadone да не се прилага „при нужда” - продължителната терапия с наркотични аналгетици трябва да се прекрати при болни, които злоупотребяват с медикаментите - наркотични аналгетици трябва да се предписват „при нужда” на базата на съотношението полза/риск - пациенти, които се нуждаят от високи дози опиати (morphine 200 mg или еквивалент), трябва да се проследяват за неблагоприятни странични ефекти, като при необходимост медикаментите периодично трябва да се подменят - при прием на опиати, болните трябва да се съветват да не шофират и да не извършват потенциално опасни дейности - бременни жени трябва да се предупреждават за рисковете, свързани с действието на опиатите върху плода, като при необходимост се препоръчва минимални дозировки на наркотичните аналгетици или прекратяване на приема им. (ИТ) Използван източник: 1. Chou R., Fanciullo G., Fine P. et al. Clinical guidelines for the use of chronic opioid therapy in chronic noncancer pain Journal of Pain 2009; 10 (2): 113-130 www.jpain.org/article/PIIS1526590008008316/fulltext