Оралната форма на ibuprofen01/06/2009

Оралната форма на ibuprofen е еднакво ефективна с венозната при лечението на деца, родени с екстремно ниско тегло и персистиращ артериален канал (ПАК) при значимо по-ниска честота на нежеланите реакции, показаха резултатите от пилотно проуване на д-р Ahmed Cherif и сътр. от University of Tunis, публикувани в списание Pediatrics (1).

При недоносени ПАК се асоциира с повишен риск за развитие на некротизиращ ентероколит, интравентрикуларни кръвоизливи, хронично белодробно увреждане и смърт.

Честотата на ПАК в тази група пациенти достига 30% и е толкова по-висока, колкото е по-малка гестационната възраст на новороденото.

При над две трети от децата, родени преди 28 гестационна седмица, се налага фармакологично или хирургично затваряне на ПАК. Медикаментозното лечение на ПАК включва две възможности – венозен indomethacin и венозен ibuprofen.

В настоящото клинично изпитване са включени 64 недоносени новородени с ЕхоКГ-доказан ПАК и дихателна недостатъчност, които са били рандомизирани на орален (група О) или венозен ibuprofen (група I). След първата доза ibuprofen е била проведена контролна ехокардиограма, за да се установи необходимостта от втора или трета доза. Проследени са честотата на нежелните реакции и усложненията.

Ефективността на медикаментозното лечение е била сходна в двете групи – затваряне на ПАК е било постигнато при 70.3% от децата в група O и 70% в група I след една или две дози ibuprofen.

Честотата на нежеланите реакции е била сигнификантно по-ниска при прилагане на оралната форма (9.3% спрямо 31.2% за венозната). Не е била наблюдавана значима разлика в честотата на усложненията в хода на болничния престой между двете групи.

„Нашите данни показват, че затваряне на артериалния канал може да бъде постигнато и с непълен курс на лечение (една-две дози ibuprofen),” заключават изследователите. (КД)

Използван източник:

1. Cherif A., Khrouf N., Jabnoun S. et al. Randomized pilot study comparing oral ibuprofen with intravenous ibuprofen in very low birth weight infants with patent ductus arteriosus. Pediatrics 2008; 122: e1256-e1261 http://pediatric.aappublication.org