Новини от Американския конгрес за лечение на болката01/06/2009

Представяме ви част от най-интересните доклади, представени на годишния конгрес на American Academy of Pain Medicine (AAPM, http://www.painmed.org).

Duloxetine* подобрява значително болката при остеоартрит на коляното

Duloxetine в доза 60-120 mg веднъж дневно подобрява сигнификантно болката при пациенти с остеоартрит на коляното, показаха резултати от 13 седмично рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, представено на конгреса (1).

Над 65% от лекуваните с медикамента са имали клинично значимо облекчение на болковата симптоматика (подобрение с поне 30%), както и подобрение във функционалната активност, измерена с Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC).

Остеоартритът е честа форма на артрит и най-честата причина за ставно заболяване, което засяга >5% от възрастните по света. Около 80% от болните с остеоартрит имат някакво ограничение в обема на движенията, а 25% не са в състояние да изпълняват обичайните всекидневни дейности.

„Честотата на остеоартрит на коляното се увеличава, успоредно със застаряването на населението, като заболяването ограничава физическата активност и нарушава качеството на живот,” заяви д-р Jacques Brown от Rheumatology and Bone Diseases Research Group.

В проучването са включени пациенти на възраст поне 40 години с остеоартрит на коляното, които са били разделени в две групи: duloxetin (n=128) или плацебо (n=128). На седмата седмица от терапията болните, които не са се повлияли от доза 60 mg дневно (n=33), са получили увеличени на дозировката до 120 mg дневно. Най-честите нежелани странични ефекти от терапията (>5%) са били гадене, констипация и хиперхидроза.

Duloxetine е селективен инхибитор на обратното залавяне на serotonin и noradrenaline, който се прилага за лечение на значими депресивни разстройства, периферна диабетна невропатия и фибромиалгия при индивиди >18 годишна възраст.

Duloxetine е ефективен при лечението на хронична болка в кръста

Еднократното дневно приложение на duloxetine намалява сигнификантно болката и подобрява функцията при пациенти с хронична болка в кръста, показаха резултати от друго проучване, представено на конгреса (2).

В изследването са включени 236 пациенти, които са били с хронична болка в кръста с давност >6 месеца и среден болков скор 4 (по 10-степенна скала). Болните са били разделени в две групи: duloxetine (n=115) ли плацебо (n=121) за период от 13 седмици. Началната доза duloxetine е била 60 mg за период от седем седмици, след което на болните с <30% намаление на интензитета на болката е предписана доза от 120 mg.

Резултатите на 13 седмица показват, че duloxetine е намалил сигнификантно средната интензивност на болката, в сравнение с плацебо (р=0.004). Ефектът от терапията се е наблюдавал още след първата седмица. Най-честите нежелани странични ефекти на медикамента (5-10%) са били гадене, отпадналост и хиперхидроза.

Duloxetine е ефективен и безопасен при дългосрочна терапия на фибромиалгия

Duloxetine е ефективен и безопасен при продължителна (една година) терапия на фибромиалгия, показаха резултати от две рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания (3, 4).

Първото изследване обхваща 278 болни на терапия с duloxetine 120 mg дневно, след 28-седмична терапия с duloxetine 60 или 120 mg, или плацебо. Второто проучване включва 204 пациенти, преминали на duloxetine 60 mg след 27-седмичен период на плацебо, както и болни, които са били на терапия с duloxetine 60 или 120 mg.

Резултатите показват, че преминаването от плацебо на duloxetine е свързано със сигнификантно подобрение на симптоматиката, оценена по скалата Patient Global Impressions-Improvement.

Най-честите нежелани странични ефекти са били гадене (20%) и сухота в устата (16%). Медикаментът е с благоприятно съотношение ефективност/безопасност при продължителна (1 година) терапия на болни с фибромиалгия, е заключението на авторите.

Hydrocodone ER/paracetamol е ефективен при умерена и тежка хронична болка в кръста

Hydrocodone 15 mg със забавено освобождаване (ER) плюс paracetamol (acetaminophen) 500 mg е ефективен за лечението на умерена и тежка хронична болка в кръста, независимо дали преди това пациентите са получавали наркотични или ненаркотични аналгетици (5).

В изследването са включени 770 пациенти, 61% от които не са получавали опиати в предходния месец и 39% – на предходна терапия с наркотични аналгетици. Болните са били разделени в две групи: hydrocodone ER 15 mg/acetaminophen 500 mg 1-2 таблетки два пъти дневно или плацебо, за период от 12 седмици. Първична крайна точка на проучването е била промяната в интензитета на болката, измерена с визуална аналогова скала (VAS).

Комбинацията hydrocodone ER/acetaminophen 500 mg е била ефективна както при пациенти, приемали опиати, така и при болни, които не се получавали наркотични аналгетици. Новата лекарствена форма на hydrocodone със забавено освобождаване ще осигури по-добър комплаянс при разнородна предходна терапия, е заключението на авторите.

Capsaicin дермален пластир с висока концентрация е ефективен при невропатия с различна етиология

Capsaicin дермален пластир с висока концентрация (NGX-4010 на NeurogesX) e ефективен при лечението на болезнена диабетна невропатия, дистална полиневропатия при HIV и постхерперична невралния, показаха резултати от две многоцентрови изследвания (6, 7).

NGX-4010 съдържа синтетичен capsaicin (trans-capsaicin) в концентрация от 8%, който се освобождава директно на мястото на апликацията. Проучвания показаха, че еднократно приложение на пластира може да осигури обезболяване за период от три месеца на фона на минимална честота на нежелани странични ефекти.

Capsaicin е агонист на TRPV1 рецептора, експресиран в ноцицептивните нервни фибри, които пренасят усета за болка. Свързването на capsaicin с TRPV1 води до десенситизация на TRPV1 каналите, което е свързано с аналгетичен ефект.

В първото изследване са включени 91 пациенти с болезнена диабетна невропатия с умерена и тежка болка в двете стъпала. На болните е приложен топикален анестетик, последван от еднократна апликация на NGX-4010 за период от 60-90 минути. Степента на болка е намаляла с 32% на 2-12 седмици, като 48% от болните са имали намаление на болковата симптоматика от поне 30%. Най-честите нежелани странични ефекти са били локални реакции на мястото на приложение.

Второто проучване изследва ефектите на NGX-4010 при 106 пациенти с дистална полиневропатия при HIV и постхерпетична невралния за период от една година. След топикално приложение на lidocaine 4% e аплицирана еднократна доза NGX-4010 за период от 60-90 минути. Болните са можели да получават до три допълнителни дози през период от поне три месеца. Най-честите неблагоприятни странични ефекти от терапията са били зачервяване, болка и оток на мястото на апликацията.

Приложението на NGX-4010 за тези индикации се разглежда в момента от FDA, като окончателно становище се очаква в края на годината.

Oxymorphone ER е ефективен за дългосрочна терапия на онкологична болка

Oxymorphone със забавено освобождаване (ER) е ефективен и се толерира добре при продължителна (едногодишна) терапия при хронична болка, свързана със злокачествени заболявания (8).

Медикаментът е полусинтетичен мю-опиоиден рецепторен агонист с удължено действие (до 12 часа), който се прилага за лечение на умерена и тежка хронична болка при пациенти, при които се налага 24-часов прием на наркотични аналгетици. Предходни проучвания установиха, че терапията с oxymorphone ER за период от 1-2 седмици е ефективна при свързана със злокачествено заболяване хронична болка.

В едногодишното изследване са включени 80 пациенти с умерена и тежка хронична болка, които са преминали краткотрайно лечение с медикамента. Повечето болни са се повлияли ефективно, като 8.8% са прекратили терапията поради липса на ефект. Средната дневна доза на oxymorphone ER е варирала от 90 до 145 mg дневно. Най-честите неблагоприятни странични ефекти са били сухота в устата (5%) и запек (5%).

Milnacipran** е одобрен за лечение на фибромиалгия

Milnacipran 200 mg дневно за период от 12 седмици е ефективен и безопасен за лечение на болни с фибромиалгия, са изводите от доклад, представен на конгреса.

Медикаментът е двоен инхибитор на обратното залавяне на noradrenaline и serotonin, и бе одобрен през февруари от FDA за приложение при фибромиалгия (9).

В проучване на д-р Mike Gendreau от Cypress Bioscience в San Diego, е изследвана ефективността и безопасността на milnacipran 200 mg (най-високата регистрирана дозировка) за терапия на фибромиалгия при 884 болни от 83 медицински центъра за период от 16 седмици.

Резултатите показват, че в сравнение с плацебо, milnacipran подобрява сигнификантно интензитета на болката, функционалната активност и качеството на съня (р=0.0003). Най-честите неблагоприятни странични ефекти са били леко и умерено гадене, хиперходроза и главоболие.

Стимулацията на гръбначния мозък е ефективна при хронична болка

Стимулацията на гръбначния мозък е ефективен метод за обезболяване при болки в тялото или крайниците, показаха резултати от анализ върху 4584 пациенти. През последните пет години, приложението на този метод се е увеличило с 50% най-вече при болни, които не се повлияват от стандартната консервативна терапия (10).

След среден период на проследяване от 29.9 месеца, резултатите показват успех от терапията при 68.5%, като най-добър ефект е постигнат при постхерпетична невралгия (82%) и комплексен регионален болков синдром (80.4%), а най-лоши – при параплегия (44%). Най-честите нежелани странични ефекти са били миграция (13.5%) и счупване на електрода (7.6%), но без случаи на епидурален хематом. (ИТ)

* duloxetine е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Cymbalta на Eli Lilly

** Savella на Forest Laboratories Cypress Bioscience(www.medscape.com/viewarticle/586898)

За допълнителна информация:

Фибромиалгия – нoва концепция за синдрома. MD брой 1/февруари 2009: 43-45 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Chappel, A, et al. Duloxetine 60 to 120 mg once daily versus placebo in the treatment of patients with osteoarthritis knee pain. Poster presented at the American Academy of Pain Medicine Annual Meeting January 2009

2. Efficacy and safety of duloxetine 60 mg to 120 mg once daily in patients with CLBP. Abstract 206

3. Long-term safety, tolerability, and effectiveness of duloxetine in the treatment of fibromyalgia. Abstract 204

4. Comparisons of the efficacy and safety of duloxetine for the treatment of fibromyalgia in patients with vs without major depressive disorder (MDD). Abstract 205

5. Efficacy and safety evaluation of 12 weeks extended-release hydrocodone/acetaminophen treatment in patients with chronic low back pain (CLBP) by prior opioid use. Abstract 235

6. NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, in painful diabetic neuropathy (PDN). Abstract 224

7. Long-term safety of NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of neuropathic pain in patients with painful HIV-distal sensory polyneuropathy (HIV-DSP) or postherpetic neuralgia (PHN). Abstract 225

8. Long-term effectiveness and tolerability of oxymorphone extended release in cancer patients. Abstract 212

9. Milnacipran for the treatment of fibromyalgia syndrome: a European multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Abstract 209

10. А review of articles published on spinal cord stimulation treatment for chronic pain since 2001. Abstract 121