Liraglutide превъзхожда glimepiride за контрол на диабет тип 201/06/2009

Liraglutide (Victoza на Novo Nordisk) постига значимо по-добър гликемичен контрол след две години терапия в сравнение със сулфонилурейния препарат glymepiride, показаха резултатите от проучването LEAD-3 Mono, представени през юни на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация и публикувани симултанно в списание Lancet (1, 2).

Victoza е инкретинов аналог (GLP-1 рецепторен агонист), който за разлика от сулфонилурейните препарати стимулира секрецията на инсулин по глюкозо-зависим начин, поради което не води до риск за хипогликемия.

Сулфонилурейните препарати, като glymepiride, обикновено се използват като втора стъпка терапия при диабет тип 2, когато лечението с metformin не може да осигури адекватен гликемичен контрол.

В настоящото проучване, Victoza и glymepiride са прилагани за период от две години като монотерапия.

Резултатите показват, че 58% от пациентите, лекувани с liraglutide 1.8 mg еднократно дневно, са постигнали препоръчваното прицелно ниво на HbA1с под 7% в сравнение с 37% от тези, получавали успоредно glimepiride 8 mg еднократно дневно.

Терапията с liraglutide е довела до средно понижаване на HbA1с с 1.1%, докато тази с glimepiride е имала почти два пъти по-ниска ефективност – редукция с 0.6% (двете групи са били със сходни нива на HbA1с в началото на проучването).

Въпреки постигнатия по-добър гликемичен контрол, пациентите, лекувани с Victoza, са успели да загубят средно 2.7 kg от изходното си тегло, докато в групата на glimepiride е регистрирано увеличение със средно 1.1 kg (участниците са имали изходен индекс на телесна маса 33 kg/m2).

В групата на liraglutide са възникнали шест пъти по-малко епизоди на лека хипогликемия в сравнение с лекуваните със СУП.

Victoza е втори представител на новия клас антидиабетни средства, наречени аналози на GLP-1 (глюкагон-подобен пептид 1). Първият представител на този клас – exenatide (Byetta на Eli Lilly и Amylin) е одобрен да се прилага за лечение на диабет тип 2.

Liraglutide, подобно на exenatide, сe инжектира подкожно. За разликата от Byetta, се прилага еднократно дневно.

Основните нежелани странични реакции, регистрирани при прилагането на liraglutide, са гадене, повръщане и диария (клас ефект на GLP-1 аналози), както и грипоподобни симптоми.

Victoza получи през април положително становище от европейските регулаторни органи да бъде разрешен от Европейската комисия да се прилага за лечение на диабет тип 2 и се очаква на пазара в ЕС през това лято. (ДЯ)

* Програмата LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes) включва пет рандомизирани, контролирани, двойно-слепи или отворени проучвания за директно сравнение, които обхващат над 4000 пациенти с диабет тип 2 в 40 държави.

Използвани източници:

1. Garber A., Henry R., Ratner R. et al. Monotherapy with liraglutide, a once-daily human GLP-1 analog, provides sustained reductions in HbA1c, FPG, and weight compared with glimepiride in type 2 diabetes: LEAD-3 mono 2-year results. Presented at the American Diabetes Association annual congress, 6 June 2009, New Orleans, USA

2. Garber A., Henry R., Ratner R. et al. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 2009; 373(9662):473-481 http://www.thelancet.com