Fenofibrate намалява сърдечносъдовия риск при дислипидемия и диабет тип 201/06/2009

Fenofibrate намалява сърдечносъдовия риск при болни с диабет тип 2 и атерогенна дислипидемия, показаха нови данни от проучването FIELD**, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Пациентите с диабет тип 2 често имат комбинация от високи триглицериди и нисък HDL-холестерол (HDL-С). Резултати от популационни проучвания сочат, че това е свързано с повишен сърдечносъдов риск, който е частично независим от стойностите на LDL-холестерола (LDL-С).

Дори при стойности на LDL-С 2.3 mmol/l), в сравнение с нормалните стойности на триглицеридите, и с 40% по-висок при нисък HDL-С (<0.96 mmol/l), в сравнение с нормален HDL-С (2, 3).

„Терапията с fenofibrate намалява с 27% относителния риск за сърдечносъдови събития, в сравнение с 11% средно за изследваните в проучването – разлика, която е сходна с тази наблюдавана при приложение на статини,” заяви проф. Russell Scott, директор на Lipid and Diabetes Research Group от Christchurch Hospital в Нова Зеландия.

Ниският HDL-С (<1.03 mmol/l при мъже и 1.7 mmol/l) са ключови критерии за метаболитен синдром, според дефиницията на NCEP ATPIII (4).

Авторите са изследвали дали сърдечносъдовия риск и ефекта от терапията с fenofibrate се различават при болни с диабет тип 2 със или без наличие на метаболитен синдром.

Те също така са проучили влиянието на атерогенната дислипидемия (комбинация от нисък HDL-С и високи триглицериди). Около 20% от изследваните са имали атерогенна дислипидемия, 25% – значително повишени триглицериди, а 80% са покривали критериите за метаболитен синдром.

Сърдечносъдовият риск е бил дефиниран като композитен показател за сърдечносъдова смърт, миокарден инфаркт, инсулт, коронарна или каротидна реваскуларизация. Като показател за атерогенна дислипидемия е приета комбинация от повишени триглицериди (>2.3 mmol/l) и нисък HDL-С (<1.03 mmol/l при мъже и <1.3 mmol/l при жени).

Резултатите показват, че болните с най-значима атерогенна дислипидемия са имали най-висок петгодишен риск за сърдечносъдово събитие. В същата група е наблюдаван и най-благоприятен ефект от проведената терапия с fenofibrate – намаление с 27% на сърдечносъдовия риск (от 17.8% на 13.5%, р=0.005). Трябва да се има предвид, че изходният сърдечносъдов риск при болни със сърдечносъдово заболяване е бил почти два пъти по-висок (29.8%).

Атерогенната дислипидемия е значим фактор за остатъчния сърдечносъдов риск при болни с диабет тип 2, които получават оптимална терапия, включително статини. Новите данни от FIELD, заедно с предимствата на микросъдово ниво, са аргумент в полза на приложението на fenofibrate при болни с диабет тип 2 и атерогенна дислипидемия.

Предишни резултати от изследването доказаха, че fenofibrate намалява необходимостта от лазерна терапия при диабетна ретинопатия и риска за ампутация при засягане на съдовете на стъпалото.

FIELD е международно, многоцентрово, рандомизирано, свойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, което включва 9795 пациенти с диабет тип 2, проследени за период от пет години. То изследва ефектите от терапията с fenofibrate 200 mg дневно по отношение на макро- и микросъдовите усложнения.

Макросъдовите показатели са били значими коронарни събития (първичен показател) и честота на сърдечносъдови събития (вторичен показател). Микросъдовите показатели са били: необходимост от лазерна терапия поради диабетна ретинопатия, прогресия на албуминурията и нетравматична ампутация на долен крайник.

По отношение на макросъдовите показатели е установено, че fenofibrate води до намаление (макар и несигнификантно с 11%) на първичния показател, и сигнификантно (с 11%) по отношение на вторичния показател. Тези резултати се дължат основно на понижение с 24% на честотата на нефатален миокарден инфаркт (р=0.01) и с 21% на честотата на коронарна реваскуларизация (р=0.003) (5).

Отчетено е предимство от терапията с fenofibrate и при микросъдовите показатели за краен изход, особено по отношение на първа лазерна терапия поради диабетна ретинопатия (6, 7). (ИТ)

* FIELD – Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes

Използвани източници:

1. Scott R., O’Brien R., Fulcher G. et al. on behalf of the Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) Study Investigators. Effects of fenofibrate treatment on cardiovascular disease risk in 9,795 individuals with Type 2 diabetes and various components of the metabolic syndrome: The Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) Study. Diabetes Care 2009; 32: 493-498 http://care.diabetesjournals.org

2. Miller M., Cannon C., Murphy S. et al. PROVE-IT TIMI 22 Investigators. Impact of triglyceride levels beyond low-density lipoprotein cholesterol after acute coronary syndrome in the PROVE-IT TIMI 22 trial J Am Coll Cardiol 2008; 51: 724-730 http://www.elsevier.com

3. Barter P., Gotto A., LaRosa J. et al. Treating to New Targets Investigators. HDL cholesterol, very low levels of LDL cholesterol, and cardiovascular events N Engl J Med 2007; 357: 1301-1310 http://www.nejm.org

4. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final report. Circulation 2002; 106: 3143-3121 http://circ.ahajournals.org

5. Keech A., Simes R., Barter P. et al. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 1849-1861 http://www.thelancet.com

6. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al. FIELD study investigators. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial Lancet 2007; 370: 1687-1697

7. Colman P., Rajamani K., Li L-P. et al. Benefits of long-term fenofibrate therapy on amputations in type 2 diabetes mellitus in the FIELD trial. Presented at the European Association for the study of Diabetes (EASD), Rome, September 2008 http://www.easd2008.org