Combriza01/06/2009

Combriza (bazedoxifene) на Wyeth – селективен модулатор на естрогенните рецептори (SERM), бе одобрен в Европейския съюз за лечение на постменопаузална остеопороза при жени с повишен риск за фрактури. От компанията се надяват част от разходите по закупуване на медикамента да се реинбурсират от здравните фондове.

Остеопорозата продължава да е значим здравен проблем, който засяга над 75 милиона души в Европа, САЩ и Япония. Около 20% от доживотната загуба на костна минерална плътност се развива в първите години на менопаузата.

В Европа са регистрирани 3.79 милиона остеопоротични фрактури (данни за 2000), които са довели до общи медицински разходи в размер на 31.7 милиарда евро. Като се има предвид тенденцията за застаряване на населението, се предполага, че към 2050 тези разходи ще достигнат сумата от 76.6 милиарда евро.

„Резултатите от клиничните проучвания сочат, че терапията с медикамента намалява сигнификантно риска за всички клинични фрактури, както и за невертебралните фрактури. От особено значение е, че колкото по-висок е бил този риск, толкова по-значим е протективният ефект на Combriza,” заяви Gary Stiles, вице-президент във Wyeth.

Одобрението на медикамента се базира на положителни резултати от две големи, многоцентрови, двойно-слепи, рандомизирани, фаза 3 клинични проучвания, които включват над 9000 постменопаузални жени. Едното от проучванията (n=1583) е било за превенция, а второто (n=7492) – за терапия на остеопорозата.

Най-сериозният нежелан страничен ефект от приложението на Combriza е повишената честота на венозен тромбемболизъм, в сравнение с плацебо. (ИТ)