Cialis01/06/2009

Cialis (tadalafil) подобрява еректилната функция при мъже с доброкачествена простатна хиперплазия (BPH) и анамнеза за еректилна дисфункция (ED), показаха данни, представени по време на годишния конгрес на European Association of Urology, проведен през март в Stockholm (1).

„Това е първото проучване за приложението на PDE5 инхибитор при мъже, страдащи едновременно от двете заболявания. Пациентите с BPH или ED често имат симптоми от дисталния уринарен тракт, което сочи общи патофизиологични механизми,” заяви д-р Harmust Porst, водещ автор на доклада.

В многоцентровото, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, фаза 3 клинично проучване, учените са си поставили за цел да изследват ефектите на tadalafil при сексуално активни мъже на средна възраст 62 години с анамнеза за ED, умерена или тежка симптоматика от дисталния уринарен тракт в резултат на BPH с давност >6 месеца и International Prostate Symptoms Score (IPSS) >13.

След четириседмичен период на плацебо, 1056 болни са били разделени на следните групи: tadalafil 2.5 mg (n=113), 5 mg (n=117), 10 mg (n=120), 20 mg (n=116) дневно или плацебо (n=115) за период от 12 седмици. Изследваните са имали сходни показатели за индекс на телесна маса (ИТМ), продължителност на симптоматиката и степен на тежест на ED.

Данните сочат, че след проведеното 12-седмично лечение, показателите за еректилна функция са се подобрили сигнификантно, в сравнение с плацебо като разликата се е увеличила успоредно с увеличение на дозировката на медикамента.

Еднократното дневно приложение на tadalafil подобрява еректилната функция при съпътстваща BPH, независимо от възрастта, ИТМ или вида предходна терапия на ED, е заключението на авторите. (ИТ)

Cialis (tadalafil) на Eli Lilly е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Once-daily tadalafil improves erectile function in men with benign prostate hyperplasia (BHP) and an erectile dysfunction (ED) history independent of age group, body mass index (BMI), and prior ED therapy. Abstract 375 http://www.eaustockholm2009.org