Aclasta намалява риска за фрактури при възрастни01/06/2009

Aclasta (zoledronic acid) намалява риска за фрактури, както и смъртността, като в същото време повишава сигнификантно костната минерална плътност (bone mineral density – BMD) при възрастни пациенти със скорошни бедрени фрактури, показаха резултати от проучване, представено през май на годишната среща на American Geriatrics Society (AGS) (1).

Авторите са изследвали подгрупа от възрастни хора от програмата Health Outcomes and Reduced Incidence With Zoledronic Acid Once Yearly (HORIZON) Recurrent Fracture Trial (RFT). HORIZON-RFT е многоцентрово, рандомизирано, двойно сляпо, плацебо-контролирано проучване, което изследва характеристиките, оказващи влияние върху промените в BMD при тази група болни.

Включени са 248 мъже и 817 жени на средна възраст 74 години (13.3% са били >85 години), които са били разделени в две групи: zoledronic acid 5 mg интравенозно веднъж годишно или плацебо за период от три години. Около 40% от изследваните са били с Т-скор <-2.5. Голяма част от пациенти са били с анамнеза за предходна фрактура (43.9% в групата със zoledronic acid и 39% в плацебо групата). Всички са получили натоварваща доза с витамин D 14 дни преди началото на проучването, както и всекидневни добавки с калций и витамин D.

Резултатите показват, че в групата със zoledronic acid е регистрирано сигнификантно повишение на BMD на ниво бедрена шийка и бедрената кост като цяло, в сравнение с плацебо. Пациентите с анамнеза за предходни вертебрални и невертебрални фрактури, които са били на терапия със zoledronic acid, са имали сигнификантно увеличение на BMD на 12 и 14 месец.

Болните на възраст >85 години с BMD T-скор <-2.5 и анамнеза за предходни фрактури (n=55) на лечение с медикамента са имали сигнифкантно повишение на BMD, в сравнение с другите пациенти на терапия със zoledronic acid и тези, които са получили плацебо. Ефектите от терапията с медикамента върху BMD не са се повлияли от различни характеристики на изследваните (индекс на телесна маса, локализация на фрактурите и ментален статус).

Честотата на неблагоприятни странични ефекти е била сходна между двете групи; честотата на фатален изход и на сърдечносъдова смърт е била по-ниска в групата със zoledronic acid, в сравнение с плацебо (9.6% срещу 13.3% и 3.4% срещу 4.9% съответно). (ИТ)

* Aclasta (zoledronic acid) на Novartis е регистрирана в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Bone mineral density (BMD) after hip fracture: variations in response to once-yearly i.v. zoledronic acid (ZOL) 5 mg. Abstract B63 http://www.americangeriatrics.org