Aclasta е с предимство пред risedronate при индуцирана от кортикостероидите остеопороза01/06/2009

Aclasta* (zoledronic acid) 5 mg, приложен интравенозно веднъж годишно, е по-ефективен от пероралната терапия с risedronate за превенция и лечение на индуцираната от кортикостероиди остеопороза (GIO), показаха резултати от проучването HORIZON, публикувани през април в Lancet (1).

Кортикостероидите се прилагат при астма, ревматоиден артрит, възпалителни заболявания на дебелото черво… Счита се, че в Европейският съюз между 700 000 и 1 300 000 индивиди са на продължителна перорална терапия с тази група лекарствени средства, като около 50% от тях са с повишен риск за фрактури в резултат на намалена костна плътност и остеопороза.

„В момента стандарт за лечение на индуцираната от кортикостероиди остеопороза са пероралните бисфосфонати, които са свързани с нисък комплаянс. Еднократното годишно приложение чрез интравенозна инфузия е с бързо действие и значителна ефективност ”, заяви проф. David Reid от University of Aberdeen и водещ автор на изследването.

В международното, двойно-сляпо, рандомизирано проучването са включени 833 пациенти, при които са оценени ефективността на Aclasta 5 mg еднократна инфузия или пероралната терапия с risedronate 5 mg дневно за превенция (n=288) и лечение (n=545) на това усложнение. Първична крайна точка е била промяната (в проценти) на лумбалната костната минерална плътност (BMD) спрямо изходните стойности.

Резултатите показват, че еднократната интравенозна инфузия с Aclasta e свързана със сигнификантно по-значимо увеличение на BMD на ниво лумбални прешлени и бедрена кост (включително трохантер), в сравнение с всекидневния перорален прием на risedronate.

Данните сочат, че най-значима ефективност от терапията с Aclasta е наблюдавана на шестия месец (4.1% срещу 2.7%, р=0.0001), като разликата между двете групи се е запазила до 12 месец (2.6% срещу 0.6%, р<0.0001). Това е от особено значение за превенцията на индуцираната от кортикостероидите остеопороза, като се има предвид, че редукцията на BMD и повишеният риск за фрактури може да се развие още на третия месец от началото на терапията.

Aclasta е толериран добре, като най-честите нежелани странични ефекти са били преходен фебрилитет и болка в мускулите. В повечето случаи симптомите са се развили и отзвучали в рамките на първите три дни след апликацията на медикамента. За намаление на честотата им непосредствено след инфузията могат да се приложат paracetamol или ibuprofen.

Най-тежките усложнения са били влошаване на ревматоиден артрит (в групата за терапия) и фебрилитет (в групата за превенция). В проучването не са регистрирани случаи на остеонекроза на челюстта, късно заздравяване на фрактури или рак на хранопровода, и не е регистриран повишен риск за предсърдно мъждене.

Aclasta е одобрен в повече от 80 страни за лечение на остеопороза при мъже и постменопаузални жени, за намаляване на клиничните фрактури след фрактури на бедрената кост в резултат на нискоенергийни травми, както и за лечение на костната форма на болестта на Paget. Активната съставка на Aclasta е zoledronic acid, която в друга дозировка (4 mg) е регистрирана с името Zometa за приложение при някои онкологични заболявания.

Наскоро медикаментът бе одобрен от FDA за превенция и лечение на остеопороза, предизвикана от продължителна (поне 12 месеца) терапия с кортикостероиди. Подобно одобрение се очаква в края на годината и в Европа. (ИТ)

* Aclasta (zoledronic acid) на Novartis е регистрирана в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Reid D., Devogelaer J-P., Saag K. et al. Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet 2009: 373 (9671): 1253-1263 http://www.thelancet.com