Аcitretin в комбинация с pioglitazone при псориазис?01/06/2009

Pioglitazone може да бъде удобна, ефикасна и сравнително безопасна алтернатива за комбинирана терапия със синтетичния ретиноид acitretin**, в сравнение с наличните в момента имуносупресивни средства за лечение на хроничен плакатен псориазис, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

Acitretin е синтетичен ароматен аналог на ретиноевата киселина. Клиничните изпитвания потвърждават, че при псориазис и при нарушения в кератинизацията, acitretin води до нормализиране на клетъчната пролиферация в епидермиса, диференциацията и кератинизацията при поносими нежелани реакции.

Медикаментът е одобрен за терапия на тежка форма на псориазис, резистентна на други средства за лечение, палмо-плантарен пустулозен псориазис, тежка вродена ихтиоза, тежка форма на болест на Darier (фоликуларна кератоза).

Въпреки че acitretin е широко използван системен антипсориатичен медикамент, който до голяма степен е лишен от токсичните ефекти, свързани с имуносупресивната терапия, прилагането му като монотерапия се свърза с бавен и често непълен отговор. Според авторите, един от начините за преодоляване на тези ограничения е чрез използването на комбинирана терапия.

Pioglitazone е PPAR-gamma агонист (тиазолидиндион), който е одобрен за лечение на диабет тип 2.

„Тъй като и двете средства (acitretin и pioglitazone) действат посредством нормализиране на клетъчната пролиферация и диференциация, чрез инхибиране на ангиогенезата, и упражняват противовъзпалителни действия в псориатичната кожа чрез различни механизми на ядрено ниво, ние допускаме, че комбинирането на тези терапии може да доведе до допълнителна ефикасност при пациентите с псориазис,” коментират авторите.

В настоящото проучване са сравнени ефектите на acitretin плюс pioglitazone с тези на acitretin плюс плацебо при пациенти на възраст от 18 до 65 години с умерен до тежък хроничен плакатен псориазис (с ангажиране на телесната повърхност >20%).

Общо 41 пациенти са били рандомизирани да получават 25 mg/ден acitretin и 15 mg pioglitazone (n=19; средна възраст 42.2 години; 100% мъже) или 25 mg/ден acitretin и плацебо (n=22; средна възраст 38.1 години; 96% мъже).

На всички пациенти е била направена оценка на заболяването чрез Psoriasis Area and Severity Index (PASI), както и лабораторни изследвания на кръв, серумни електролитни нива, тестове за чернодробна и бъбречна функция, липиден профил, както и нива на кръвната глюкоза на гладно. Всички пациенти са били проследявани на 2, 4, 8 и 12 седмица след започването на проучването като лечението е продължило до постигане на пълно изчистване на кожните лезии.

Ефикасността на терапията е била оценена посредством промяната в PASI от 0 до 12 седмица (първичен показател). Вторичен показател е бил делът на пациентите, постигнали намаление на PASI с най-малко 75% (PASI 75) на седмица 2, 4, 8 или 12.

Резултатите са показали клинично подобрение и в двете групи – намаление на PASI от 0 до 12 седмица (р<0.05 и за двете групи).

Независимо от това, промяната в средния PASI е била значимо по-голяма в групата на acitretin плюс pioglitazone в сравнение с групата на acitretin плюс плацебо – 64.2% спрямо 51.7% (р=0.04).

В групата на acitretin и pioglitazone, PASI75 е бил постигнат на 12 седмица при 42% (осем пациенти) в сравнение с 23% (петима болни) в другата група (р=0.31). Анализът на данните показва още, че отзвучаване на лезиите е било постигнато при 37% (седем души) на лечение с acitretin плюс pioglitazone и при 9% (двама) в групата на acitretin плюс плацебо.

Нежелани реакции са били наблюдавани при 15 пациента във всяка група, като повечето са определени като леки до умерени и включват: увеличаване на зачервяването, суха кожа, сухота в устата, жажда и хеилитис.

Повишаване на нивата на триглицеридите е било наблюдавано при 10 пациенти (46%) от лекуваните с acitretin и при петима (26%) от тези на acitretin плюс pioglitazone (р=0.33). Други значими промени в лабораторните изследвания не са били наблюдавани.

„В сравнение с други средства, използвани в комбинация с acitretin, pioglitazone предлага по-безопасно алтернативно лечение, тъй като има достатъчно данни за употребата му при пациенти с диабет. Освен това, псориазисът се свързва с повишен риск за появата на диабет, като терапията с pioglitazone може да бъде от полза в тази област“, обобщават авторите. (КП)

Използван източник:

1. Mittal R., Malhotra S., Pandhi P. et al. Efficacy and safety of combination acitretin and pioglitazone therapy in patients with moderate to severe chronic plaque-type psoriasis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Arch Dermatol 2009;145:387–393 http://archderm.ama-assn.org