Високата степен на затлъстяване01/05/2009
Високата степен на затлъстяване (индекс на телесна маса >35 kg/m2) повишава при пациентите с аденокарцином на панкреаса риска за метастази в лимфните възли 12 пъти и за рецидив и смърт близо два пъти, показаха резултатите от изследване, публикувани в списание Archives of Surgery (1). Подобна зависимост не е наблюдавана при болните с по-ниска степен на затлъстяване (ИТМ между 30 и 35 kg/m2). Първична цел на проучването е била да се изследва влиянието на индекса на телесната маса (ИТМ) върху лимфното метастазиране и преживяемостта след панкреатектомия на болни с панкреасен аденокарцином. В проучването са участвали 285 пациенти с операбилен аденокарцином на панкреаса, подложени на радикална хирургична интервенция в периода 1999-2006. При повечето от тях е била извършена панкреатикодуоденектомия (89%), при 10% субтотална панкреатектомия и при трима - тотална панкреатектомия. Средното време на последното проследяване или настъпване на смърт за цялата група е било 16 месеца, а на живите пациенти - 19.8 месеца. При последния анализ, 133 пациенти са били живи, като от тях 90 (32%) са били без данни за рецидив и 43 (15%) – са живеели с болестта. При почти всички пациенти с ИТМ >35 kg/m2 (95%) са установени метастази в лимфни възли в сравнение с 56% в цялата група. При обезните пациенти е била провеждана по-рядко преоперативна лъчетерапия, но изследователите са на мнение, че това не може да бъде причина за наблюдаваните разлики, защото зависимостта между ИТМ и лимфните метастази се е запазила и след изключване на влиянието на тази променлива. Затлъстяването е рисков фактор, който повлиява туморната биология (значимо повишава риска за метастазиране), като негативният ефект изглежда е дозо-зависим, смятат авторите. Едно от възможните обяснения за този феномен е хиперинсулинемията при обезните пациенти. Инсулинът и инсулиноподобните растежни фактори стимулират растежа на клетките включително и на туморните. Друго възможно обяснение, базиращо се на данни от експериментални изследвания, е че повишените серумни липиди могат да променят туморните клетъчни мембрани, което засилва способността им да се делят и разпространяват. Хирургичната интервенция е единствената възможност за радикално лечение, но поради агресивната биология и липсата на специфични ранни симптоми, карциномът често се открива в напреднал или неоперабилен (метастатичен) стадий. Едва при 20% от случаите се провежда хирургично лечение, като резекцията на тумора е успешна при половината от тях. (КП) Използван източници: 1. Fleming J., GonzalezR., Petzel M. et al. Influence of obesity on cancer-related outcomes after pancreatectomy to treat pancreatic adenocarcinoma. Arch Surg. 2009;144;216-221 http://archsurg.ama-assn.org