Стриктният гликемичен контрол01/05/2009

Стриктният гликемичен контрол (4.5-6.0 mmol/l) в интензивните отделения (ИО) e свързан с увеличена смъртност (с 2.6%), в сравнение с конвенционалния (<10.0 mmol/l), оказаха резултати от голямо международно проучване, публикувано през март в списание New England Journal of Medicine (1).

В изследването са включени 6104 болни, за които се е предполагало че ще се нуждаят от поне три дни лечение в ИО, разделени в две групи: интензивен гликемичен контрол (4.5-6.0 mmol/l) (n=3054) и конвенционален контрол (<10.0 mmol/l) (n=3050). Първична крайна точка на анализа е била общата смъртност до 90 ден.

В групата с интензивен гликемичен контрол са регистрирани 829 (27.5%) смъртни случаи, а в тази с конвенционален режим – 751 (24.9%) (р=0.02). Тази разлика се е запазила сходна между пациенти в следоперативни реанимации и нехирургични ИО (р=0.10).

Тежки епизоди на хипогликемия (<2.2 mmol/l) са наблюдавани при 206 от 3016 (6.8%) болни при интензивен гликемичен контрол и 15 от 3014 (0.5%) при конвенционалния контрол (р<0.001). Не е отчетена значима разлика между двете групи по отношение на средния престой в ИО, общия брой пролежани болнични дни и дните на апаратна вентилация.

По-голям брой пациенти в групата с интензивен гликемичен контрол са лекувани с кортикостероиди, а главна причина за фатален изход при тези болни са били сърдечносъдови заболявания. Може да се предположи, че агресивното намаление на стойностите на кръвната глюкоза с по-високи дози инсулин има неблагоприятен ефект върху сърдечносъдовата система.

Според авторите, постигането на нормогликемия при болни в ИО не е свързано с предимства и дори може да има неблагоприятни ефекти. Необходими са допълнителни проучвания, които да установят дали това се дължи на понижените нива на кръвна глюкоза, по-високи дози инсулин или на други фактори. (ИТ)

Използван източник:

1. The NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med 2009; 360: 1283-1297 http://www.nejm.org