Спешна ангиография и перкутанна коронарна реваскуларизация01/05/2009

Спешна ангиография и перкутанна коронарна реваскуларизация (PCI) след проведена ресусцитация поради сърдечен арест са необходими при пациенти с остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), независимо от техния неврологичен статус, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в списание Journal of American College of Cardiology (1).

Въпреки липсата на категорични заключения за ползата от реваскуларизация при сърдечен арест вследствие STEMI, придружен от неврологични нарушения, авторите препоръчват провеждането на спешна PCI.

За период от четири години са изследвани ретроспективно пациенти със STEMI, със ресусцитация поради сърдечен арест, независимо от времето до възобновяване на спонтанната циркулация и неврологичното състояние.

Изследвани са смъртността и възстановяване на неврологичния статус непосредстено при изписване и след дългосрочно проследяване.

От 98 участника, 64% са преживели, а 92% са имали пълно неврологично възстановяване. Предиктори за по-добра прогноза и в двете групи са били: по-краткото време до възобновяване на спонтанната циркулация (ROSC), по-младата възраст и неврологичното състояние след ресусцитацията.

От пациентите, които не са отговорили на ресусцитационните мерки, са преживели 44%. От тях – 88% са били с пълно възстановяване на неврологичната функция. В тази група рискът за летален изход се определя от по-дългия период до ROSC и напредналата възраст, които дефинират и по-тежкия неврологичен дефицит. (ОИ)

Използван източник:

1. Hosmane V., Mustafa N., Reddy V. et al. Survival and neurologic recovery in patients with ST-segment elevation myocardial infarction resuscitated from cardiac arrest. J Am Coll Cardiol, 2009; 53:409-415 http://www.content.onlinejacc.org