Rosuvastatin намалява значимо риска за инсулт01/05/2009

Статинът rosuvastatin* намалява с почти 50% относителния риск за развитие на инсулт при пациенти с нормални нива на холестерола, но с повишени стойности на С-реактивния протеин (CRP), без да увеличава значимо вероятността за хеморагични вътремозъчни усложнения, показа нов анализ на данните от проучването JUPITER**, представен на American Stroke Association International Stroke Conference 2009 в San Diego (1).

При пациенти без подлежаща съдова патология липопротеините с ниска плътност (LDL) не са рисков фактор за инсулт, за разлика от болните със сърдечносъдово заболяване или диабет, при които терапията със статини е доказала своята ефективност чрез редуциране на риска за развитие на инсулт с до 48%, коментира д-р Robert Glynn от Harvard School of Public Health and Brigham and Women’s Hospital в Boston.

Високоспецифичният CRP (hsCRP) е показател за възпалителна активност, като повишените му стойности се асоциират с по-голяма вероятност за появата на инсулт. Данните от няколко проучвания показват, че hsCRP има по-висока предиктивна стойност при определяне на риска за инсулт в сравнение с липидите.

JUPITER е многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично изпитване, в което 17 802 здрави мъже и жени с нормални стойности на LDL, но повишен hsCRP, са получавали rosuvastatin 20 mg дневно или плацебо.

Целта на изследователския екип е била да докаже, че при случаи с нормолипидемия, но с повишена възпалителна активност, терапията със статини редуцира значимо честотата на миокардния инфаркт, инсулта и артериалната реваскуларизация, нестабилната ангина, както и смъртността от сърдечносъдови усложнения.

В края на първата година приложението на rosuvastatin е довело до понижаване на нивата на LDL с около 50%, на триглицеридите – със 17% и на CRP с 50% (от 4.2 mg/l до 2.2 mg/l) в сравнение с изходните нива.

След 1.9 години период на проследяване, лечението с rosuvastatin е било свързано с 44% понижаване на общия риск за посочените сърдечносъдови усложнения, съпоставен с плацебо.

По отношение на отделните показатели, rosuvastatin е редуцирал риска за нефатален миокарден инфаркт с 55%, за нефатален инсулт с 48% и за тежки съдови инциденти (включващи миокарден инфаркт, инсулт и летален изход в резултат на сърдечносъдова патология) с 47%.

За разлика от проучването SPARCL,*** проследяващо ефективността на atorvastatin при вторичната профилактика на инсулта, JUPITER не установява повишена честота на хеморагичните усложнения след приложение на rosuvastatin.

В допълнение, авторите посочват, че ефектът от статиновата терапия настъпва “почти веднага и се увеличава с времето”.

При групите с висок риск, включващи болни в напреднала възраст, с артериална хипертония, пушачи и тези с изходни нива на CRP над 5 mg/l, rosuvastatin е демонстрирал значима ефективност.

Честотата на тежките нежелани реакции (мускулна слабост, миопатия) не се е различавала съществено между двете групи. При по-голям брой пациенти от терапевтичната група е бил диагностициран захарен диабет, но смъртността от неопластична заболявания е била по-ниска.

Нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c), измерени на 24-ия месец, са били по-високи в терапевтичната група, но същевременно rosuvastatin е имал благоприятен ефект върху гломерулната филтрация (glomerular filtration rate – GFR).

Д-р Cheryl Bushnell от Wake Forest University Health Sciences в North Carolina определя резултатите от проучването JUPITER като впечатляващи, но споделя, че все още не знае как те могат да бъдат приложени в клиничната практика и доколко това ще бъде финансово изгодно за пациентите. Според него предстоят дебати около данните от клиничното изпитване, въз основа на които могат да се изградят нови указания за първична профилактика на инсулта.

Проф. Mark Alberts от Northwestern University Feinberg School of Medicine в Chicago заявява, че е необходимо по-прецизно да бъдат определяни пациентите с най-значим риск, при които терапията със статини ще има най-благоприятен ефект.

Една от възможностите е използването на новия тест Lp-PLA2,**** с който може да бъде измерена степента на съдовото възпаление. Тестът вече бe приложен в проучването ARIC,***** където доказа предиктивната си стойност. (КД)

* Crestor на AstraZeneca (www.crestor.com)

** Justification for Use of Statins in Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin

*** Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels

**** PLAC Test на diaDexus (www.plactest.com)

***** Atherosclerosis Risk in Communities

Използван източник:

1. International Stroke Conference 2009: Abstract 140. Presented February 19, 2009 http://www.strokeassociation.org