Нови данни подкрепят ефективността на ниските дози ASA01/05/2009

Данните от три нови големи проучвания и нови препоръки на US Preventive Services Task Force (USPSTF) подкрепиха ефективността и безопасността на ниските дози acetylsalicylic acid* (ASA) за първична и вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания (1-4).

Резултатите от CHARISMA и изводи от Women’s Health Initiative (WHI) доказаха, че ниските дози ASA са еднакво ефективни както и пълната доза за вторична превенция на сърдечносъдови събития.

Новите указания на USPSTF препоръчват приема на медикамента при мъже (45-79 години) и жени (55-79 години), когато предимствата за намаление на честотата на миокарден инфаркт (МИ) при мъже или инсулт при жени надхвърлят риска за кървене от гастроинтестиналния тракт.

Засега липсват убедителни данни, въз основа на които да се определи съотношението полза/риск при прилагането на ASA за превенция на сърдечносъдови заболявания при мъже и жени >80 години. ASA не се препоръчва за сърдечносъдова превенция при мъже <45 години и жени <55 години.

– CHARISMA е рандомизирано клинично проучване, което изследва дългосрочните ефекти на clopidogrel при болни с атеросклеротични заболявания или множествени рискови фактори за сърдечно заболяване в сравнение с плацебо (1). Всички пациенти са получили и ASA 75-162 mg дневно, като в зависимост от дневната доза са били разделени в три групи: ASA 100 mg (n=3454).

Резултатите сочат липса на разлика по отношение ефективността и безопасността на различните дози ASA. В подгрупата с clopidogrel е отчетена тенденция за намалена ефективност и повишена честота на неблагоприятни странични действия при високите дози.

Ниските дози ASA (75-81 mg дневно) могат да подобрят ефективността и безопасността за пациентите, които се нуждаят от прием на медикамента за дългосрочна превенция, особено ако са на терапия с clopidogrel, е заключението на авторите.

В уводна статия към същия брой, д-р Shamir Mehta от McMaster University отбелязва, че тези резултати допълват изводите от проучването CURE, като CHARISMA е по-продължително и поради това данните са по-реалистични (4).

Въпреки това, по-надеждна информация ще има от протичащото в момента изследване CURRENT-OASIS-7, което е първото голямо рандомизирано клинично проучване, което сравнява директно различни дози ASA (високи, стандартни и ниски) при 25 000 болни. Резултатите се очакват в края на годината.

– WHI Observational Study дава допълнително данни, които подкрепят аргумента за приложение на ASA за намаляване на риска за фатален изход при постменопаузални жени със сърдечно заболяване или инсулт (2). Подобно на CHARISMA, резултатите показват, че ниските дози ASA са еднакви по ефективност с високите дози.

Текущите указания за прием на ASA за вторична превенция на сърдечни заболявания при жени са базирани на резултати, при които женският пол не е бил добре представен. В новия анализ на WHI са включени жени с различни сърдечносъдови заболявания и в по-напреднала възраст, в сравнение с предходни проучвания.

Резултатите показват, че общата смъртност и сърдечносъдовата смъртност са били по-ниски в групите, приемали ASA, като предимствата не са били дозозависими (за разлика от нежеланите странични ефекти). Като цяло ниските дози (75 mg) са били по-ефективни и безопасни от високите (325 mg).

В изследването са включени 93 676 постменопаузални жени на възраст 50-79 години, които са проследени за период от осем години. От 8928 жени със стабилно сърдечносъдово заболяване, 4101 (46%) са приемали ASA, от които 30% в доза 81 mg дневно, а 70% – 325 mg дневно.

Редовният прием на ASA е свързан с намаление на риска за сърдечносъдова (с 25%) и обща (с 14%) смъртност. ASA е бил свързан с по-нисък (макар и несигнификантно) риск за сърдечносъдови събития. Ниските и високите дози не са се различавали съществено по отношение на общата смъртност и сърдечносъдовите събития.

– USPSTF публикува нови стандарти, които препоръчват ниските дози ASA за първична превенция на сърдечносъдови заболявания при мъже и жени, като дозата от 75 mg дневно се счита за еднакво ефективна с по-високите дозировки, но с по-нисък риск за кървене от гастроинтестиналния тракт (3).

Решението за прилагане на ASA трябва да се базира на внимателна оценка на индивидуалния риск за пациента, който базиран на данни от Framingham Heart Study включва пол, възраст, тютюнопушене, диабет, хипертония и повишен холестерол.

За мъжете на възраст 45-79 години основното предимство от ASA е намалението на риска за МИ, а за жените на възраст 55-79 години – превенцията на инсулт (основно исхемичен инсулт). За сега съществуват ограничени данни, че редовният прием на ASA намалява риска за обща смъртност, когато се прилага за първична сърдечносъдова превенция.

Все още липсват категорични факти „за“ или „против“ използването на ASA за превенция на сърдечносъдови заболявания при хора >80 години. USPSTF не препоръчва приема на медикамента за превенция на сърдечносъдови заболявания при мъже <45 години и жени <55 години. (ИТ)

* В България е регистриран (www.bda.bg) Aspirin Protect 100 mg (на Bayer)

Използвани източници:

1. Steinhubl S., Bhatt D., Brennan D. et al. Aspirin to prevent cardiovascular disease: the association of aspirin dose and clopidogrel with thrombosis and bleeding. Ann Intern Med 2009; 150: 379-386 http://www.annals.org

2. Berger J., Brown D., Burke G. Aspirin use, dose, and clinical outcomes in postmenopausal women with stable cardiovascular disease – the Women’s Health Initiative Observational Study. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2009; 2: 78-87 http://circoutcomes.ahajournals.org

3. US Preventive Services Task Force Aspirin for the prevention of cardiovascular disease: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2009; 150: 396-404

4. Mehta S. Aspirin for prevention and treatment of cardiovascular disease. Ann Intern Med 2009; 150: 414-416