Nexium намалява рецидива на кървене при пептични язви след ендоскопска терапия01/05/2009

Nexium* (esomeprazole), приложен във високи дози интравенозно след ендоскопска терапия, може да намали рецидива на кървене при високорискови пациенти с пептични язви, показаха резултати от международно рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, публикувани през април в списание Annals of Internal Medicine (1).

Кръвоизливите от пептични язви са причина за повече от 300 000 хоспитализации годишно само в САЩ, което е свързано с 5-10% фатален изход, въпреки предприетите интервенции за стабилизиране на хемодинамиката, спирането на кървенето и превенцията на рецидива.

Предполага се, че терапията с инхибитори на протонната помпа (PPI) е свързана със стабилизиране на съсирека и подобряване на крайния изход. Няколко проучвания (предимно в Азия) сочат, че прилагането на тази група медикаменти подобрява крайния изход.

„Приложението на PPI за терапия на кървенето при пептична язва е неясно, поради противиречивите данни от различните изследвания. Силното и продължително потискане на стомашната киселинност постигнато с високи дози PPI, приложени интравенозно, води до подобрение на крайния изход поради стабилизиране на съсирека при по-високо стомашно рH,” заяви д-р Joseph Sung от Chinese University в Hong Kong.

Авторите са си поставили за цел да определят дали esomeprazole, приложен интравенозно, е ефективен за превенция на рецидив на кървене от пептична язва при болни с различен етнически произход. Включени са 764 пациенти на възраст >18 години от 91 спешни центъра в 16 страни, хоспитализирани за кървене от единична стомашна или дуоденална язва, които са преминали ендоскопска хемостаза.

Болните са били разделени в две групи: esomeprazole 80 mg интравенозно болус, последвано от инфузия 8 mg/час за 72 часа (n=375) или плацебо (n=389). След прекратяването на инфузионната терапия, всички изследвани са получили перорално esomeprazole 40 mg дневно за 27 дни.

Около половината от пациентите са получили самостоятелно инфилтрация с adrenaline, термална коагулация или хемоклипсове, а останалите са били третирани с инфилтрация с adrenaline в допълнение към термалната коагулация или хемоклипсовете.

Първична крайна точка на изследването са били: клинично значим рецидив на кървене в рамките на 72 часа; рецидив на кървене до 7-30 ден; фатален изход; необходимост от оперативно лечение, повторна ендоскопска процедура, хемотрансфузия и рехоспитализация.

Рецидив на кървене до 72 час са имали 22 (от 375) в групата с esomeprazole и 40 (от 389) в плацебо групата (5.9% срещу 10.3%, р=0.026). На седмия и на 30 ден разликата в честотата на рецидив на кървенето също се е запазила сигнификантна (р=0.01) между двете групи. Необходимостта от повторна ендоскопска интервенция е била сигнификантно по-ниска в групата с esomeprazole (6.4% срещу 11.6%, р=0.01).

В сравнение с плацебо, в групата с esomeprazole честотата на реоперации (2.7% срещу 5.4%) и фатален изход (0.8% срещу 2.1%) също са били по-ниски (макар и несигнификантно). В резултат на намалената честота на тези усложнения е бил намален общият болничен престой, което е свързано с по-ниски директни медицински разходи. И в двете групи честотата на тежки нежелани странични ефекти е била сходна (около 10%).

Прилагането на високи дози esomeprazole интравенозно след успешна ендоскопска хемостаза при високорискови пациенти с различен етнически произход намалява честотата на рецидив за първите 72 часа и има положителен ефект до 30 ден. Допълнителни проучвания, които да прецизират дозировка на медикамента в зависимост характера на лезията, е заключението на авторите.

Ограничения на проучването са били: непълна стандартизация на ендоскопската терапия; по-малък брой язви тип Forrest class Ia в групата с esomeprazole; някои пациенти са получили монотерапия (инфилтрация с adrenaline, термална коагулация или хемоклипсове), а други – комбинирана терапия, но техният брой е бил разпределен равномерно между двете изследвани групи. (ИТ)

* Nexium (esomeprazole) на AstraZeneca е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Sung J, Barkun A, Kuipers E et al. Intravenous esomeprazole for prevention of recurrent peptic ulcer bleeding. Ann Int Med 2009; 150 (7) http://www.annals.org