Моноклонална В клетъчна лимфоцитоза – предиктор на ХЛЛ?01/05/2009

Пролиферацията на В клетъчни колонии (моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза – MBL) може да се окаже предиктор за по-късно развитие на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ, CLL), показаха резултати от проучване на Landgren и сътр., публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Хроничната лимфоцитна левкемия е най-честата левкемия при възрастни хора в развитите страни. Етиологията и патогенезата на заболяването засега остават неясни, но мъжкият пол, напредналата възраст, европеидната раса и фамилната анамнеза за CLL са определяни като основни рискови фактори.

Чрез цитометричен анализ в периферна кръв на здрави хора без други лимфопролиферативни нарушения е доказано наличието на малки колонии от В клетки с повърхностен фенотип, идентичен с този на циркулиращите при CLL. Това състояние се определя като моноклонална В клетъчна лимфоцитоза (MBL) и е с честота 3-5% в популацията възраст над 50 години.

Въпреки тези данни и високата честота на MBL при възрастни и родственици първа линия с CLL, подгрупите с висок риск за MBL все още не са ясно идентифицирани. Наличието на бенигнената В клетъчна пролиферация потвърждава високия риск за хронична лимфоцитна левкемия, но нито една група пациенти с MBL не е изследвана проспективно и проследявана след това.

Остава неизяснен въпросът дали CLL е винаги предшествана от MBL или възниква de novo, или двата процеса протичат едновременно. От 77 694 здрави възрастни от популационно-базираното проучване PLCO Cancer Screening Trial, авторите на настоящия анализ са изследвали 45, с поставена впоследствие диагноза хронична лимфоцитна левкемия.

Чрез използване на цитометричен анализ с различни антитела (CD45, CD19, CD5, CD 10, kappa и lambda) и полимеразна верижна реакция (PCR) чрез обратна транскриптаза, авторите търсят връзка между бенигненото и злокачественото заболявания. Определени са и генните модификации, кодиращи синтеза на имуноглобулини в В клетъчни клонове.

На базата на цитометричен и молекулярен анализ, при 44 от 45 пациента с CLL е доказана предхождаща моноклонална В клетъчна лимфоцитоза. Състоянието е с голяма предиктивна стойност за възникването на CLL, но за потвърждаването на тези данни е необходимо изясняване на механизмите, медииращи В клетъчната пролиферация.

Използван източник:

1. Landgren O., Albitar M., Ma W. et al. B-cell clones as early markers for chronic lymphocytic leukemia. NEJM 2009; 360: 659-667 http://www.nejm.org