Мигрената при бременни01/05/2009

Мигрената при бременни е рисков фактор за появата на артериална хипертония, прееклампсия и интраутеринна хипотрофия на плода, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване на д-р Fabio Facchinetti и сътр. от University of Modena, Италия, публикувани през март в списание Cepphalgia (1).

Няколко изследвания са проследявали връзката между наличието на мигрена и вероятността за появата на усложнения през бременността, но поради малкия брой участници те не могат да се приемат за статистически значими.

Проследени са 702 бременни с нормално артериално налгяне преди бременността. Между 11-та и 16-та гестационна седмица участничките са били изследвани за мигрена, като са използвани диагностичните критерии на International Headache Society.

Почти 40% от бременните са имали мигрена, като при 68% от тях пристъпите са били без аура. Общо 9.1% от жените с мигрена са развили усложнения като прееклампсия и артериална хипертония, съпоставени с 3.1% от тези без мигрена (OR 2.85). Отчетена е тенденция за по-висока честота на интраутеринната хипотрофия при пациентките с мигрена (OR=1.97).

„При жените, страдащи от мигрена, има по-висок риск за развитие на хипертензивни нарушения през бременността. Ето защо е необходимо да се снеме детайлна анамнеза за наличието на заболявания преди забременяване, които биха могли да усложнят бременността,” заключават авторите. (КД)

Използван източник:

1. Facchinetti F., Allais G., Nappi R. et al. Migraine is a risk factor for hypertensive disorders in pregnancy: a prospective cohort study. Cephalgia 2009; 29: 286-292 http://www.interscince.wiley.com