Memantine01/05/2009
Memantine* не профилактика хроничното тензионно главоболие, но може да намали в известна степен интензитета на болката при пристъп, показаха резултатите от проучване на д-р L. Bendtsen и сътр. от Glostrup Hospital в Дания, публикувани през март в списание Cephalalgia (1). Eдинственият медикамент, използван за превенция на хроничното тензионно главоболие, е amitriptyline, чието приложение, обаче, е свързано със значима честота на нежеланите реакции. В настоящото рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано клинично изпитване са включени 40 болни, които са получавали memantine, 20-40 mg дневно или плацебо за 10 седмици. Участниците са водили дневник, в който са записвали честотата на пристъпите, интензивността, продължителността им, използваните медикаменти и странични лекарствени ефекти. Общо 29 пациенти са завършили изследването. Не е била установена сигнификантна разлика по отношение на продължителността на пристъпите между двете групи. Интензивността на главоболието е била значимо по-ниска при болните, приемали memantine (3.8 точки по 10-степенната скала) за разлика от контролите (4.1 точки, р=0.03). Най-честите нежелани реакции са били замаяност и гадене. „Нашите резултати предполагат, че NMDA рецепторите са ангажирани в патогенезата на болката при хроничното тензионно главоболие, особено при жените,” коментират авторите. „Ето защо, бъдещите клинични изпитвания в областта на тензионното главоболие ще са насочени към NMDA рецепторната система”. (КД) * memantine (Axura, Merz Pharmaceuticals) e некомпетитивен N-methyl-D-aspartate (NMDA) рецепторен антагонист, който протектира невроните от глутамат-медиираната невротоксичност, без да възпрепятства физиологичната NMDA рецепторна активност, необходима за когнитивни процеси Използван източник: 1. Lindelof K., Bendten L. Memantine for prophylaxis of chronic tension-type headache - a double-blind, randomized, crossover clinical trial. Cephalalgia 2009; 29: 314-321 www.interscience.wiley.com