Локална форма на витамин D за лечение на плакатен псориазис01/05/2009

Локалната форма за приложение на calcitriol, под формата на унгвент, в дозировка 3 mcg/g, чиято основна субстанция е естествената активна форма на витамин D3, беше одобрена от FDA за лечение на псориазис.

Calcitriol унгвент (Vectical Ointment)*, който може да се прилага и върху чувствителни кожни области, е предназначен за лечение на лека до умерена степен на плакатен псориазис при възрастни над 18 години.

Vectical Ointment подпомага регулирането на прекомерното производство на кожни клетки чрез свързването на витамин D с рецепторите на кератоцитите. Медикаментът се понася добре и при продължителна употреба (до една година).

Одобрението от FDA се базира на резултатите от две 8-седмични проучвания на повече от 800 пациенти, сравняващи calcitriol унгвент (прилаган два пъти дневно) с плацебо (само вихикулум).

В първото проучване, първоначално подобрение в клиничното протичане на лек до умерен по тежест плакатен псориазис е било наблюдавано на втората седмица, като положителният ефект е продължил през целия осемседмичен период на лечение.

Добър отговор към терапията, оценен чрез общия скор за тежест на заболяването (global severity score), е бил постигнат в края на проучването при 34% от пациентите, лекувани с локален calcitriol, срещу 22% от тези, лекувани с плацебо. На осмата седмица 23% от участниците на активна терапия са постигнали намаление на тежестта на заболяването си с две степени. Подобни резултати са били наблюдавани и във второто проучване.

И в двете групи са били наблюдавани сходен брой нежелани реакции, най-честите от които (съобщени при повече от 3%) са били: лабораторни отклонения в серумните и уринните показатели, хиперкалциурия, сърбеж, кожен дискомфорт.

Във второто проучване, продължило 52 седмици, е било установено, че честотата на нежеланите реакции е сходна с отчетената при осемседмичното изследване.

Въпреки че в първото проучване са наблюдавани преходно повишени плазмени нива на калций, прилагането на calcitriol унгвент за по-продължително време не се свързва с клинично значими ефекти върху калциевата хомеостаза, са показали резултатите от 52-седмичното изследване.

Псориазисът е често хронично възпалително заболяване на кожата и ставите (засяга около 3% от хората), като 80-85% от пациентите са с ограничено кожно засягане, но 15-20% имат по-обширни лезии, които налагат системна терапия.

Приложението на системна терапия е свързана с много нежелани странични реакции, дългосрочна токсичност, икономически загуби и с развитието на резистентност към лечението.

Максималната препоръчвана доза на сalcitriol унгвент е до 200 g седмично.

Медикаментът трябва да се използва внимателно при пациенти, които имат нарушения в хомеостазата на калций, които приемат калций или витамин D като добавка или използват тиазидни диуретици, или други лекарства, увеличаващи серумните нива на калций.

Ако се установи нарушение в калциевия метаболизъм, е необходимо спиране на терапията до нормализиране на показателите.

Пациентите трябва да избягват прекомерното излагане на слънчева светлина при използването на Vectical Ointment, като неговата употреба трябва да се прекрати при настъпване на тежко възпаление. Трябва да се избягва контакта с очите, устните и лицето. Calcitriol унгвент не е изследван при бременни или кърмещи жени. (КП)

* Vectical Ointment на Galderma Laboratories (www.vectical.com)