Levitra01/05/2009

Levitra (vardenafil) подобрява значимо еректилната функция и честотата на пенетрация при пациенти с еректилна дисфункция (ED) и съпътстващи заболявания (артериална хипертония, диабет, дислипидемия и/или метаболитен синдром), показаха резултатите от проучване представени по време на годишния конгрес на European Association of Urology, проведен през март в Stockholm (1).

Прилагането на съпътстваща терапия не повлиява ефективността на vardenafil, е другият извод на авторите.

Цел на мета-анализа, базиран на 13 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, е да определи дали приемът на често използвани медикаменти за лечение на сърдечносъдови заболявания, повлиява ефективността на vardenafil, прилаган в дози 5-20 mg дневно.

Като първични показатели за ефективност са приети International Index of Erectile Function-Erectile Function (IIEF-EF) и Sexual Encounter Profile 2 и 3 (SEP2-3), измервани на всеки четири седмици. Ефективността на медикамента е оценена в подгрупи, в зависимост от вида на придружаващите заболявания. Включени са 4143 пациенти на средна възраст 53 години, разделени в две основни групи: vardenafil (n=2289) или плацебо (n=1854).

Терапията с vardenafil е била свързана със сигнификантни предимства пред плацебо във всички подгрупи – артериална хипертония, диабет, дислипидемия и метаболитен синдром, без разлика в степента на повлияване. Медикаментът е толериран добре, независимо от съпътстващото заболяване или проведено лечение. Най-честите нежелани странични ефекти са били зачервяване, главоболие, назална конгестия и диспепсия (38.6 срещу 23.6% в плацебо групата). (ИТ)

Използван източник:

1. Vardenafil improves erectile function in men with erectile dysfunction and associated underlying conditions, irrespective of the use of concomitant medications. Abstract 377 http://www.eaustockholm2009.org